Displaying publications 1 - 20 of 46 in total

Abstract:
Sort:
 1. Ng KW, Aidil Abdul Hamid, Mohd Sahaid Kalil, Wan Mohtar Wan Yusoff
  Pertumbuhan sel secara selanjar pada keadaan mantap telah diperolehi dalam pengkulturan dengan bioreaktor padat. Produktiviti (0.02 g/L/j) bioetanol yang paling tinggi diperolehi adalah pada pengudaraan 0.003 vvm. Produktiviti bioetanol didapati meningkat dengan peningkatan kadar pencairan. Produktiviti tertinggi sebanyak 0.037 g/L/j direkod semasa kadar pencairan (D) 0.05 per jam. Penghasilan bioetanol secara selanjar telah berjaya diselenggarakan pada keadaan tidak 100% anaerobik. Pengudaraan yang terbaik untuk produktiviti bioetanol dalam keadaan seimbang pertumbuhan sel dan penghasilan bioetanol ialah pada 0.003 vvm.
  Matched MeSH terms: Pallor
 2. Ahmad Fauzi Awang
  MyJurnal
  Kerosakan lif penumpang yang sering berlaku di rumah pangsa kos rendah merupakan salah satu isu utama di JKKP Wilayah Persekutuan. Statistik menunjukkan bilangan rumah pangsa paling tinggi terletak di Wilayah Persekutuan. Ini bermakna bilangan lif di rumah pangsa kos rendah adalah tertinggi di Wilayah Persekutuan berbanding negeri – negeri lain. Satu kajian ‘Field Labarotary’ telah dijalankan diperingkat JKKP Wilayah Persekutuan bagi mencari punca permasalahan ini dan seterusnya mencadangkan penambahbaikan berdasarkan kepada permasalahan yang telah dikenalpasti. Kajian ini merangkumi beberapa tindakan seperti mengadakan dialog dengan wakil penghuni rumah pangsa kos rendah di sekitar Wilayah Persekutuan bagi mengenalpasti masalah-masalah yang dihadapi oleh penghuni runmah pangsa kos rendah, penyediaan senarai semak pemeriksaan lif bagi mengenalpasti masalah – masalah teknikal, mengadakan perjumpaan dengan wakil syarikat – syarikat lif bagi mendapatkan data – data yang diperlukan daripada firma – firma kompetan lif dan pengurusan lif di rumah pangsa kos rendah dan menjalankan operasi khas pemeriksaan lif di 409 unit lif yang beroperasi di rumah pangsa kos rendah bagi mengenalpasti kelemahan – kelemahan pada lif yang sedang beroperasi. Kajian telah mengenalpasti beberapa faktor penyumbang kepada isu keselamatan lif di rumah pangsa kos rendah di antaranya bilangan orang kompetan yang diiktiraf oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di dapati tidak mencukupi untuk menjalankan pemeriksaan yang diperlukan ke atas kesemua lif secara komprehensif, kegagalan syarikat lif menunaikan tanggungjawab menjalankan pemeriksaan yang diwajibkan ke atas lif yang berkait rapat dengan isu bilangan orang kompetan yang ada pada setiap firma kompetan, kegagalan pemilik atau badan pengurusan bersama memastikan lif di periksa pada jangkamasa yang ditetapkan serta memastikan lif sentiasa mempunyai sijil kelayakan yang sah, kegagalan JKKP sendiri mengambil tindakan yang diperuntukan oleh Akta dan Peraturan ke atas perlanggaran peruntukan oleh firma kompetan atau pemilik bangunan, ketiadaan kerjasama di antara agensi – agensi kerajaan yang terlibat di dalam rekabentuk dan penyenggaraan lif di rumah pangsa kos rendah dan paling utama ialah isu vandalime yang berkaitan dengan sikap penduduk dan pengguna lif di rumah pangsa kos rendah yang tidak bertanggungjawab merosakan lif.
  Matched MeSH terms: Pallor
 3. Mohamad Hanif Kamal Roslan, Che Aziz Ali, Kamal Roslan Mohamed
  Sains Malaysiana, 2018;47:2251-2258.
  Semakan semula litostratigrafi Formasi Singa dilakukan berdasarkan data-data baru yang diperoleh melalui kajian
  terbaru. Secara umumnya, Formasi Singa dominan dengan batu lumpur hitam yang berselang lapis dengan batu pasir
  nipis hingga sederhana tebal serta sedikit lapisan konglomerat. Kajian melibatkan analisis terhadap beberapa log
  sedimen yang telah direkodkan di lapangan. Kesemua log sedimen tersebut telah dikorelasikan untuk mendapatkan satu
  log komposit yang mewakili keseluruhan Formasi Singa. Berdasarkan kajian terperinci korelasi litologi yang dilakukan,
  cadangan litostratigrafi baru Formasi Singa mengandungi empat ahli iaitu Ahli Kentut, Ahli Ular, Ahli Selang dan Ahli
  Lembung. Ahli Kentut merupakan ahli yang paling tua diikuti dengan Ahli Ular, Ahli Selang dan Ahli Lembung. Ahli
  Ular di dalam Formasi Singa dianggap sebagai satu unit kekanta antara Ahli Kentut dengan Ahli Selang. Beberapa
  siri perubahan paras laut ditafsirkan sepanjang pengendapan batuan Formasi Singa dipercayai akibat daripada proses
  pencairan glasier yang menyebabkan paras laut meningkat dan pengendapan berterusan yang menyebabkan lembangan
  menjadi cetek dan paras laut menjadi rendah.
  Matched MeSH terms: Pallor
 4. Abdul Razak Daud, Setia Budi, Shahidan Radiman
  Sains Malaysiana, 2011;40:1123-1127.
  Nanozarah Co-Ni-Cu telah disediakan dengan kaedah elektropengendapan pada keupayaan pengendapan -925 mV (SCE) menggunakan larutan sulfat (0.018M Co2++ 0.180M Ni2+ + 0.002M Cu2+) yang mengandungi surfaktan Glukopon 215 CSUP dan juga tanpa surfaktan. Kesan kepekatan surfaktan terhadap saiz dan sifat magnet nanozarah Co-Ni-Cu yang terhasil telah dikaji. Analisis morfologi permukaan endapan yang diperoleh dilakukan dengan menggunakan mikroskop elektron imbasan pancaran medan (FESEM) manakala sifat magnetnya diselidiki dengan menggunakan magnetometer getaran sampel (VSM). Nanozarah Co-Ni-Cu yang disediakan daripada larutan yang mengandungi Glukopon 215 CSUP didapati berbentuk sfera dengan saiz berskala nanometer. Saiz zarah paling kecil ialah lebih kurang 50 nm, diperoleh pada kepekatan surfaktan 5 %v, iaitu kepekatan paling tinggi yang dikaji dalam kajian ini. Kepaksaan (Hc) didapati lebih tinggi pada sampel yang disediakan daripada elektrolit yang mengandungi surfaktan berbanding tanpa surfaktan.
  Matched MeSH terms: Pallor
 5. N. Hashim, Kamarudin S, Daud W
  Sel tunggal dan berbilang sel metanol langsung berskala mikro dengan luas permukaan 1.0 cm2 beroperasi secara pasif telah dibangunkan dan diuji. Gas oksigen telah diambil dari persekitaran dan larutan metanol disimpan pada ruang tersedia pada bahagian anod. Prestasi sel tunggal diuji dengan menggunakan beberapa kepekatan metanol antara 1.0 M hingga 5.0 M dan keputusan menunjukkan kepekatan 4.0 M memberikan prestasi yang optimum pada operasi sel. Stek yang mengandungi 6 sel difabrikasi dan diuji dengan menggunakan kepekatan metanol optimum iaitu 4.0 M dan tenaga yang terhasil dengan muatan mangkin yang berbeza pada anod dibandingkan. Kombinasi muatan mangkin 3.0 mg cm-2 Pt/Ru pada anod dan 2.0 mg cm-2 Pt pada katod memberikan nilai tenaga yang paling tinggi antara kombinasi lain iaitu 12.05 mW pada 1.08 V dan 11.2 mA.
  Matched MeSH terms: Pallor
 6. Masturah E, Kong L, Norhasidah S, Maaruf A
  Sains Malaysiana, 2015;44:399-403.
  Kajian ini dijalankan untuk menentukan kesan penggunaan yis daripada fermentasi beras putih dan perang terhadap
  ciri fizikal roti. Yis daripada empat perlakuan fermentasi iaitu beras putih mentah (BP), beras putih dimasak (BPM), beras
  perang mentah (BB) dan beras perang dimasak (BBM) telah digunakan untuk penghasilan roti. Kualiti roti dinilai daripada
  segi isi padu spesifik, tekstur, saiz, bilangan liang, kandungan kelembapan serta warna. Hasil kajian menunjukkan yis
  BBM menghasilkan isi padu spesifik roti yang tertinggi dan tekstur yang paling lembut. Kandungan kelembapan kulit dan
  isi roti yang difermentasi oleh yis BBM adalah tertinggi. Bilangan liang yang banyak dan saiz liang yang kecil pada roti
  yis BBM telah menghasilkan tekstur yang paling halus dan mempunyai kecerahan (L*) yang tertinggi. Keseluruhannya,
  yis BBM menunjukkan potensi sebagai agen penaik dalam industri bakeri.
  Matched MeSH terms: Pallor
 7. Ani Shabri, Abdul Aziz Jemain
  Sains Malaysiana, 2007;36:201-206.
  Sejak taburan normal ditemui dan ianya merupakan salah satu taburan yang penting dalam statistik, terdapat banyak pengujian statistik yang dibangunkan untuk menguji kenormalan data. Namun begitu masih tidak banyak kajian yang dilakukan untuk melihat kembali keupayaan pengujian statistik yang sedia ada. Sebahagian daripada pengujian statistik didapati mudah tetapi hanya sesuai untuk sesuatu keadaan. Dalam kajian ini, pengujian statistik berdasarkan statistik Cramer-von Mises cuba diperbaiki berdasarkan rumus Weibull. Kekuatan statistik yang baru ini dibandingkan kekuatan dengan statistik traditional Anderson-Darling (AD), Cramer von-Mises (CR), Kolmogorov-Smirnov (KS) dan Shapiro-Wilk (SW). Kajian simulasi berdasarkan beberapa taburan yang berbeza menunjukkan pengujian statistik yang dicadangkan paling sesuai untuk menguji kenormalan.
  Matched MeSH terms: Pallor
 8. Sarizal Md Ani, Andanastuti Muchtar, Norhamidi Muhamad, Jaharah A. Ghani
  Sains Malaysiana, 2013;42:1311-1317.
  Pencirian keseragaman campuran dan sifat reologi bahan suapan merupakan elemen penting dalam melaksanakan proses pengacuan suntikan seramik. Kesesuaian bahan suapan yang dibangunkan dapat mengurangkan masalah yang timbul ketika proses pengacuan suntikan, penyahikatan dan pensinteran. Justeru itu, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti pembebanan serbuk yang optimum berdasarkan kepada keseragaman campuran dan sifat reologi bahan. Pencirian keseragaman campuran ditentukan berdasarkan kepada nilai tork yang rendah dan berkeadaan mantap. Kajian reologi pula dilakukan dengan menggunakan mesin reometer rerambut. Ujian dijalankan pada julat suhu 150 dan 170oC dengan beban kenaan antara 20 dan 90 kgf. Bahan suapan yang digunakan terdiri daripada kombinasi serbuk seramik alumina-zirkonia bersama bahan pengikat polietilena berketumpatan tinggi, lilin parafin dan asid stearik. Hasil kajian menunjukkan bahan suapan bersifat pseudoplastik dengan pencampuran bahan yang seragam dalam tempoh kurang daripada 30 min. Hasil keputusan juga mendapati pada pembebanan serbuk 57% isi padu adalah yang paling optimum untuk proses pengacuan suntikan seramik berdasarkan kepada nilai kelikatan, indeks hukum kuasa dan tenaga pengaktifan aliran yang rendah.
  Matched MeSH terms: Pallor
 9. Nor Faiz N, Omar R
  A study on the presence of recent ostracoda in the offshore sediment had been done at Pulau Tioman, Pahang. A total of 12 sediment samples were taken for this study. 34 species, 28 genera and 14 families had been identified from a total of 1,985 ostracoda specimens. Station ST4 recorded the highest abundance of ostracoda with 442 specimens and followed by station ST5 with 322 specimens while station ST12 recoded the lowest abundance with only 29 species. From the 34 species discovered, Loxoconcha paiki was the most dominant species with 198 individuals, followed by Pistocythereis bradyi with 192 individuals and Venericythere papuensis with 188 individuals. As for the family, Trachyleberididae is the most dominant family with a total of 478 specimens (representing 24.08% of the total specimens).
  Keywords: Offshore sediment; Pulau Tioman; recent ostracoda
  Matched MeSH terms: Pallor
 10. Ramlan Omar, Noraswana Nor Faiz
  Sains Malaysiana, 2010;39:199-207.
  Kajian mengenai taburan ostrakod di dalam sedimen luar pantai telah dijalankan sekitar Pulau Besar, Johor. Sebanyak 11 stesen telah dipilih sebagai stesen pensampelan. Sebanyak 47 spesies ostrakod hidup dan mati daripada 37 genus dan 18 famili telah dikutip dan dikenal pasti. Sebanyak 1036 spesimen mati dan 932 spesimen hidup telah dijumpai di kawasan kajian. Spesies yang paling dominan adalah Pistocythereis cribriformis dan famili yang paling dominan ialah Trachyleberididae. Famili yang mempunyai kepelbagaian spesies terbanyak ialah Trachyleberididae dengan 14 spesies. Beberapa parameter fiziko-kimia telah diukur secara in-situ terdiri daripada suhu, saliniti, oksigen terlarut, pH dan kedalaman. Julat bagi setiap parameter masing-masing adalah 27.05-30.80oC, 31.20-34.01 ppt, 6.90-11.93 mg/L dan 6.60-20.50 m. Bagi parameter fiziko-kimia ex-situ seperti peratus bahan organik, pasir, lodak dan lempung dengan julat bagi setiap parameter masing-masing adalah 1.98-7.58%, 74.87-95.05%, 0.05-24.21% dan 0.75-9.74%. Tekstur sedimen di kawasan kajian boleh dikelaskan kepada pasir berlodak, pasir sangat halus, pasir halus, pasir sederhana dan pasir kasar. Indeks Shannon-Wiener, H(S) yang paling tinggi dicatatkan pada stesen ST 6 dengan 2.91 dan paling rendah pada stesen ST 11 iaitu 2.26. Kelimpahan dan kepelbagaian ostrakod adalah berkait dengan ciri-ciri sedimen. Peratus lodak menunjukkan korelasi positif yang signifikan manakala suhu dan peratus pasir menunjukkan korelasi negatif yang signifikan dengan kelimpahan ostrakod bentos. Parameter-parameter fiziko-kimia yang lain tidak menunjukkan hubungan yang signifikan.
  Matched MeSH terms: Pallor
 11. Phang, Sook Fun, Khairul Osman, Sri Pawita Albakri Amir Hamzah, Noor Hazfalinda Hamzah, Ab Halim Mansar, Normaizatul Afizah Ismail
  MyJurnal
  Kajian ini dijalankan untuk membentuk formula demi menganggar ketinggian tubuh badan dan menentukan jantina dengan menggunakan panjang dan lebar kaki. Seramai 150 orang subjek yang berumur 20-30 tahun diambil dari Universiti Kebangsaan Malaysia Kampus Kuala Lumpur (UKMKKL). Subjek tersebut adalah Melayu (45 lelaki dan 45 perempuan) dan Cina (30 lelaki dan 30 perempuan). Ketinggian, panjang dan lebar kaki diukur menggunakan alatan antropometrik dalam ukuran milimeter. Hasil statistik menunjukkan bahawa pelbagai ukuran kaki kanan dan kiri tidak mempunyai perbezaan yang signifikan (Panjang kaki/FL: t(298) = -0.235, p = 0.815; Lebar kaki/FW: t(298) = 0.932, p = 0.352). Perbezaan yang signifikan pada semua ukuran pula dapat dilihat pada jantina (Tinggi/S: t(148) = 12.550, p < 0.05; FL:t(148) = 11.692, p < 0.05; FW:t(148) = 8.321, p < 0.05). Bagi kaum, ketinggian tubuh badan kaum Cina adalah lebih tinggi berbanding kaum Melayu secara signifikan (t(148) = -3.103, p < 0.05) tetapi tiada perbezaan yang signifikan diperhatikan pada ukuran kaki (FL: t(148) = 0.002, p = 0.999; FW:t(148) = 1.362, p = 0.175). Korelasi yang paling tinggi telah ditunjukkan antara ketinggian tubuh badan dengan panjang kaki pada semua kumpulan. Analisis Regresi Garis Lurus dan Regresi Berganda telah digunakan untuk membentuk formula menganggar ketinggian tubuh badan. Walau bagaimanapun, didapati formula yang dibentuk dari Regresi Berganda adalah lebih tepat kerana kombinasi panjang dan lebar kaki menghasilkan korelasi koefisen yang lebih tinggi dalam semua formula (S = 585.298+(4.898xFL)-(1.453xFW), F(2,149 = 149.324, p < 0.01, R2 = 0.670). Formula untuk penentuan jantina juga telah dibina menggunakan Analisis Pokok Klasifikasi. Keputusan menunjukkan ketepatan untuk menentukan jantina seseorang adalah di antara 86.3-87.5% bagi perempuan dan 85.2-85.7% bagi lelaki dengan menggunakan panjang kaki manakala di antara 68.4-76.8% bagi perempuan dan 77.8-81.0% bagi lelaki dengan menggunakan lebar kaki.
  Matched MeSH terms: Pallor
 12. Lim SS, Jamaliah Md. Jahim, Siti Norhana Shari, Manal Ismail, Wan Ramli Wan Daud
  Sains Malaysiana, 2012;41:1253-1261.
  Sel fuel mikrob (SFM) merupakan peranti yang menggunakan bakteria sebagai biomangkin untuk mengoksidakan bahan organik dan bukan organik bagi menjanakan arus elektrik. Tujuan utama kajian ini ialah menguji kebolehan SFM skala makmal dengan menggunakan enapcemar yang mengandungi kultur campuran yang hidup dalam air sisa buangan kilang pemprosesan sawit (POME). Kajian ini juga bertujuan membina reka bentuk SFM yang sesuai dan mengkaji keaktifan kultur campuran yang boleh menghasilkan kuasa elektrik. POME telah digunakan dalam bentuk yang dicairkan dengan kandungan COD bersamaan dengan 3750 mg-COD L-1. Prestasi penghasilan kuasa elektrik dan kecekapan rawatan yang dinilai daripada segi penyingkiran COD, nitrogen dan jumlah karbohidrat dalam SFM dwi-ruang telah dicatat dan dianalisis setiap hari selama 15 hari. Hasil padanan uji kaji dan model kekutuban adalah memuaskan dan telah menjelaskan ketumpatan kuasa elektrik yang dapat dihasilkan pada setiap hari. Ketumpatan kuasa didapati meningkat dari hari pertama 1.607 mW m-2 (3.816 mA m-2) ke nilai maksimum pada hari ketiga 1.979 mW m-2 (4.780 mA m-2) dan mula turun sehingga minimum pada hari ketujuh 1.311 mW m-2 (3.346 mA m-2). Peringkat rawatan air sisa kilang sawit oleh SFM boleh dibahagikan kepada tiga tahap yang berbeza. Kecekapan rawatan yang rendah walaupun ketumpatan kuasa meningkat pada tahap pertama, manakala pada tahap kedua kecekapan rawatan lebih tinggi dan akhirnya pada tahap ketiga penghasilan kuasa SFM mula turun. Kecekapan rawatan paling tinggi berlaku pada tahap ketiga semasa penghasilan kuasa elektrik yang terhasil agak malar. Kecekapan rawatan yang dinilaikan dalam bentuk penyingkiran COD, penggunaan nitrogen dan karbohidrat paling tinggi berlaku pada hari ke-15 dengan nilai masing-masing adalah 54.9, 100 dan 98.9%. Hubungan penghasilan kuasa elektrik dan kecekapan rawatan telah berjaya dimodelkan dalam persamaan linear matematik berdasarkan kepada tahap-tahap penghasilan kuasa elektrik ini.
  Matched MeSH terms: Pallor
 13. Huang N, Radiman S, Chia C, Lim H, Khiew P, Chiu W, et al.
  Kobalt sulfida telah dihasilkan dengan kaedah pemendakan kimia di dalam kehadiran 0.1% ester sukrosa S1670s. Corak pembelauan sinar-x (XRD) menunjukkan kobalt sulfida yang dihasilkan mempunyai sifat amofos dan analisis sinar-x (EDX) menunjukkan kobalt sulfida yang terbentuk mempunyai nisbah atom Co: S dalam 1:1.08 iaitu CoS. CoS yang terbentuk mempunyai struktur liang bersaiz nano (~10 nm) apabila diperhatikan di bawah elektron mikroskop transmisi (TEM) dan disahkan oleh ujian penjerapan gas nitrogen (BET). Pembentukan struktur liang adalah disebabkan oleh struktur misel ester sukrosa yang mempunyai saiz misel dalam lingkungan 10 nm. CoS yang dihasilkan diuji keupayaan penjerapan dengan metilena biru sebagai sampel pewarna. Didapati keupayaan penjerapan optimum CoS ialah 110 mg/g dan pH yang paling sesuai untuk penjerapan berlaku adalah lebih daripada 6.
  Matched MeSH terms: Pallor
 14. Azhar Abdul Halim, Muhammad Ikram A Wahab, Nor Hasleda Mamat @ Alias
  Sains Malaysiana, 2011;40:1271-1276.
  Penyingkiran boron dalam larutan akuas secara penjerapan telah dikaji dengan menggunakan penjerap komposit yang menggabungkan zeolit, batu kapur, karbon teraktif dan buangan arang sekam padi. Parameter optimum seperti pH, masa sentuhan optimum dan dos bahan penjerap dikaji. Kajian isoterma penjerapan dan kinetik penjerapan turut dijalankan. Hasil penyelidikan menunjukkan penyingkiran boron paling optimum berlaku pada pH5 dan masa sentuhan optimum ialah pada minit ke 120. Dos optimum bagi penyingkiran boron dalam larutan akuas ialah pada dos 280 g/L dan penyingkiran yang dapat dilakukan ialah sebanyak 50.49%. Dalam kajian isoterma, model isoterma Langmuir dan Freundlich telah diaplikasikan dan hasil kajian membuktikan bahawa kajian isoterma penjerapan adalah mematuhi model isoterma Langmuir (R2 = 0.8792). Nilai kapasiti penjerapan maksimum (qm) yang diperoleh daripada model isoterma Langmuir adalah 1.8985 mg/g. Kajian kinetik penjerapan dijalankan untuk mengetahui mekanisme proses penjerapan dan hasil kajian menunjukkan kadar kinetik bagi penjerapan boron ini adalah mematuhi model kinetik tertib kedua. Pekali korelasi yang diperoleh untuk model kinetik tertib kedua ini adalah 0.9929. Ini mencadangkan bahawa kinetik penjerapan boron adalah dipengaruhi oleh proses kimia.
  Matched MeSH terms: Pallor
 15. Nor Zawanah Ab. Hamid, Jamaliah Md Jahim, Nurina Anuar, Sahaid Khalid
  Sains Malaysiana, 2012;41:1587-1593.
  Hidrogen merupakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan efektif. Hidrogen boleh dihasilkan melalui fotofermentasi oleh bakteria ungu tanpa sulfur seperti Rhodobacter sphaeroides disebabkan kebolehan yang tinggi dalam menghasilkan hidrogen dalam keadaan anaerobik. Dalam kajian ini, bakteria dieram di dalam botol serum 100 mL dalam keadaan anaerobik. Kajian ini bertujuan untuk memaksimumkan penghasilan hidrogen oleh Rhodobacter sphaeroides NCIMB 8253 yang melibatkan kajian mengenai inokulum dalam keadaan aerobik dan anaerobik, kesan pH awal dan kesan keamatan cahaya terhadap penghasilan hidrogen. Daripada uji kaji yang dilakukan, didapati bahawa inokulum yang dieram pada keadaan anaerobik menghasilkan hidrogen tertinggi iaitu 220.5 mL/g substrat. pH 7 adalah pH yang paling sesuai digunakan untuk penghasilan hidrogen. Keamatan cahaya 5,000 lux adalah nilai optimum yang dapat memberikan penghasilan hidrogen tertinggi iaitu 80.21 mL hidrogen dengan hasil hidrogen 401.04 mL/g substrat. Penghasilan hidrogen didapati semakin menurun pada keamatan cahaya yang lebih tinggi daripada 5,000 lux.
  Matched MeSH terms: Pallor
 16. HALIM A, MOHD FIRHAD AHMAD
  Sains Malaysiana, 2013;42:1689-1696.
  Kajian ini dijalankan untuk menentukan isoterma dan kinetik penjerapan bahan pencemar boron daripada air sisa sintetik menggunakan batu kapur sebagai bahan penjerap berkos rendah. Penjerapan boron berlaku secara optimum pada julat pH6-8, masa sentuhan pada 90 min dan dos batu kapur 240 g/L yang penyingkirannya mencapai 40%. Isoterma penjerapan lebih diwakili oleh model Freundlich (R2 = 0.91) berbanding model Langmuir (R2 = 0.78) yang menunjukkan penjerapan secara multilapisan adalah dominan. Kajian kinetik penjerapan menunjukkan penjerapan boron ke atas batu kapur mematuhi dengan baik model penjerapan pseudo-tertib pertama (R2 = 0.93), pseudo-tertib kedua (R2 = 0.987), Elovich (R2 = 0.931) dan Intrapartikel (R2 = 0.960). Mekanisme penjerapan secara kimia adalah dominan berdasarkan nilai R2 yang paling tinggi bagi model pseudo-tertib kedua.
  Matched MeSH terms: Pallor
 17. Ratan Dewi Abdul Rahman, Norrakiah Abdullah Sani, Abdul Aziz Jemain
  Sains Malaysiana, 2012;41:1629-1634.
  Kajian ini bertujuan untuk memilih kaedah terbaik daripada sebelas kaedah pengiraan Escherichia coli dalam masakan ayam. Kaedah-kaedah tersebut adalah piring curahan, piring sebaran, piring titisan, PetrifilmTM, tiga jenis pemiringan terus dan empat jenis kaedah bilangan paling mungkin (MPN). Perbandingan kaedah dijalankan mengikut prosedur ISO 16140. Setiap strain E. coli (ATCC 25922, IMR 1/3 107B dan IMR E243) telah diinokulasikan ke dalam lima jenis masakan ayam bagi mendapatkan kepekatan bakteria sehingga 105 cfu/g. Perlakuan haba dibuat pada 55oC selama
  4-6 min bagi mewujudkan persekitaran yang seakan-akan sama seperti makanan tersebut dihidangkan sebaik sahaja selepas dimasak. Analisis statistik Regressi Kaedah Kuasa Dua Terkecil (KKDT) dijalankan bagi membandingkan sebelas kaedah pengiraan E. coli. Nilai kecerunan (m) yang signifikan (p < 0.05) pada kesemua Graf KKDT membawa maksud kesemua kaedah adalah serupa daripada segi kejituan, korelasi, dan ketepatan relatif. Oleh itu, penilaian praktikal turut dipertimbangkan bagi menentukan tiga kaedah terbaik bagi pengiraan E. coli dalam masakan ayam. Piring curahan, PetrifilmTM dan piring titisan adalah lebih praktikal berbanding lapan kaedah yang lain.
  Matched MeSH terms: Pallor
 18. Sahibin Abd. Rahim, Tukimat Lihan, Zulfahmi Ali Rahman, Wan Mohd. Razi Idris, Azman Hashim, Sharilnizam M. Yusof, et al.
  Sains Malaysiana, 2007;36:9-13.
  Kandungan logam berat Fe, Cu dan Mn dalam tanih serta tumbuhan Nepenthes sp yang diambil daripada kawasan bekas lombong bijih timah dan besi di Lombong Pelepah Kanan, Kota Tinggi, Johor telah dikaji. Kandungan logam berat telah ditentukan di dalam empat bahagian tumbuhan Nepenthes sp. iaitu di dalam akar, batang, daun dan periuk. Sebanyak 15 sampel tumbuhan Nepenthes sp dan tanih dikumpul untuk dianalisis. Komposisi logam-logam berat dalam sampel tanih diekstrak dengan menggunakan campuran asid nitrik dan asid perklorik. Kandungan logam berat dalam tumbuhan pula diekstrak melalui kaedah penghadaman basah. Kandungan logam berat di dalam larutan ekstrak tanih dan tumbuhan ditentukan dengan menggunakan alat Spektrofotometer Serapan Atom Kaedah Nyalaan (FAAS). Nilai Koefisien Penyerapan Biologi (BAC) dikira sebagai nisbah kandungan logam berat dalam tumbuhan kepada kandungan logam berat dalam tanih. Analisis tanih menunjukkan kawasan bekas lombong didominasi oleh pasir dan bersifat asid. Ia juga mempunyai kandungan bahan organik dan nilai kekonduksian elektrik yang rendah. Logam Fe mencatatkan kepekatan purata paling tinggi di dalam tanih diikuti oleh Mn dan Cu. Tumbuhan Nepenthes sp boleh dijadikan sebagai pengumpul biologi untuk logam Fe kerana nilai BACnya adalah tinggi.
  Matched MeSH terms: Pallor
 19. Cheku Nurul Aisyah, Ahmad Fudholi, Mohd Yusof Othman, Adnan Ibrahim, Mohd Hafidz Ruslan, Kamaruzzaman Sopian
  Sains Malaysiana, 2018;47:853-859.
  Kajian ini bertujuan untuk mereka bentuk dan mengkaji prestasi pengumpul fotovoltan-terma (PV/T) dengan menggunakan
  reka bentuk pengumpul terma aliran air secara pilin. Reka bentuk pengumpul terma aliran air secara pilin telah dibina
  semula daripada reka bentuk penyelidik sebelum ini. Pengumpul terma ini menggunakan saiz tiub yang lebih besar dan
  jarak antara tiub lebih dekat berbanding dengan reka bentuk penyelidik sebelum ini. Pengumpul PV/T ini telah diuji di
  bawah tiga keamatan yang berbeza iaitu 300, 500 dan 700 W/m2 serta diuji pada kadar aliran jisim air yang berbeza
  iaitu 0.01, 0.02 dan 0.04 kg/s. Pada keadaan yang sama, kecekapan fotovoltan, terma dan tergabung juga menunjukkan
  nilai yang paling tinggi, iaitu 4.18%, 76.68% dan 80.86%. Kecekapan terma yang dihasilkan pada kajian ini lebih tinggi
  dibandingkan dengan kajian sebelumnya.
  Matched MeSH terms: Pallor
 20. Kok-Yong Chin, Soelaiman, Ima-Nirwana, Isa Naina Mohamed, Wan Zurinah Wan Ngah
  MyJurnal
  Penanda kadar pusing ganti tulang (PPT) adalah berguna dalam penilaian status kesihatan tulang. Namun, pengaruh umur, kumpulan etnik dan antropometri badan terhadap aras PPT dalam kalangan lelaki masih belum jelas. Kajian ini bertujuan untuk menentukan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap aras PPT, iaitu aras osteokalsin (OC) dan telopeptida terminal-C kolagen jenis 1 (CTX-1) dalam kalangan lelaki Cina dan Melayu berumur 20 tahun dan ke atas (N = 407) di Lembah Klang. Subjek dikumpulkan melalui kaedah persampelan bertujuan. Ketinggian, berat badan dan indeks jisim badan subjek telah diukur. Darah mereka diambil pada waktu pagi untuk analisis aras OC dan CTX-1 serum dengan asai imunoserap terangkai enzim. Hasil kajian menunjukkan aras OC dan CTX-1 adalah lebih tinggi secara signifi kan dalam kalangan lelaki Melayu berbanding dengan lelaki Cina (p < 0.05). Aras OC dan CTX-1 adalah paling tinggi dalam kalangan lelaki berumur 20-29 tahun, dan kemudiannya menurun secara signifi kan berbanding dengan dekad sebelumnya dalam kalangan lelaki berumur 30-39 tahun (p < 0.005). Perbezaan aras kedua-dua PPT ini adalah tidak signifi kan di antara lelaki berusia 30-39 tahun dengan lelaki yang lebih tua (> 40 tahun dan ke atas) (p > 0.005). Aras OC berkorelasi secara signifi kan dan negatif dengan berat dan indeks jisim tubuh subjek dan korelasi ini adalah signifi kan untuk lelaki 20-39 tahun sahaja (p < 0.05). Aras CTX-1 tidak berkorelasi dengan antropometri badan subjek (p > 0.05). Secara kesimpulannya, aras PPT dalam kalangan lelaki di Malaysia boleh dipengaruhi oleh faktor umur, kumpulan etnik dan antropometri badan. Faktor-faktor ini seharusnya diambil kira dalam penilaian status kesihatan tulang lelaki berdasarkan aras PPT.
  Matched MeSH terms: Pallor
Filters
Contact Us

Please provide feedback to Administrator (tengcl@gmail.com)

External Links