Affiliations 

  • 1 Universiti Putra Malaysia 43400 Serdang, Selangor, Malaysia
  • 2 National Heart Institute (NHI) Malaysia
  • 3 Universiti Kebangsaan Malaysia Medical Centre
Medicine & Health, 2020;15(2):9-16.
MyJurnal

Abstract

Kemahiran pemikiran kritikal adalah satu kemahiran yang penting bagi para jururawat membuat keputusan klinikal yang lebih baik untuk memberi jagarawatan yang selamat. Seseorang mesti mempunyai kecenderungan awal untuk berfikir kritis bagi pembangunan kemahiran pemikiran kritikal. Pembentukan kecenderungan pemikiran kritis disokong oleh harga diri yang mencukupi. Kajian ini bertujuan untuk mengukur tahap kecenderungan pemikiran kritis dan harga diri di kalangan pelajar ijazah sarjana muda kejururawatan di sebuah universiti awam Malaysia. Kajian keratan rentas ini telah dijalankan di universiti melibatkan 99 orang pelajar. Data dikumpul dengan responden menjawab sendiri borang soal selidik. Data yang diperolehi kemudiannya dianalisa secara kuantitatif. Sejumlah 97% pelajar kejururawatan mempunyai tahap yang tinggi untuk mempunyai kecenderungan pemikiran kritis. Hampir 3/4 daripada pelajar kejururawatan mempunyai tahap sederhana bagi tanggapan harga diri (74.7%). Kecenderungan pemikiran kritis didapati signifikan berkait dengan tanggapan harga diri (rho = 0.203, p