Abstract

Kertas kerja ini membincangkan pendekatan dalam mengintegrasikan Java dan persekitaran VRML yang telah diaplikasikan dalam mensimulasi masa nyata bagi proses kisar hujung maya. Pendekatan yang menggunakan Routing ini adalah sangat penting untuk komunikasi dan penghantaran mesej antara VRML dan Java. Dalam pendekatan ini, nod Script digunakan bagi memanggil dan menghubungkan kelas Java dengan entiti-entiti yang sepatutnya di dalam persekitaran VRML. Simulasi bahan termesin bagi proses kisar hujung dalam sistem ini dilaksanakan melalui satu kaedah baru iaitu dengan penggunaan nod penaikan bagi penjanaan objek 3D dan nod PositionInterpolator serta CoordinateInterpolator bagi animasi bahan termesin. Melalui kaedah ini simulasi bagi proses kisar hujung dapat dipaparkan secara maya dan pada masa yang sama graf haus rusuk bagi perkakas pemotong melawan masa pemotongan dapat dijana serentak.