Abstract

Analisis spektrum gelombang permukaan (SASW) adalah kaedah seismos yang menggunakan ciri serakan gelombang Rayleigh yang merambat pada lapisan bahan bagi memperolehi profil halaju gelombang ricih. Kaedah SASW merupakan satu kaedah insitu tanpa musnah untuk pencirian tapak geoteknik yang lebih kos efektif berbanding kaedah konvensyenal secara penggerudian. Dalam kajian ini sebanyak 20 stesen yang terdiri daripada 13 tapak kajian telah dipilih. Perisian (WINSASW 2.0) telah digunakan dalam proses penyongsangan untuk menghasilkan profil halaju gelombang ricih melawan kedalaman. Profil-profil ini kemudian dianalisis secara berasingan bagi memperolehi beberapa parameter geologi kejuruteraan jasad batuan seperti kekukuhan, nilai Penanda Mutu Batuan (RQD), anisotropi dan sifat kebolehkorekan. Analisis data SASW dijalankan dengan menganggap bahawa jasad batuan adalah homogen dan isotrop serta mengandungi pelbagai intensiti ketakselanjaran yang mempengaruhi perambatan halaju gelombang permukaan. Pengukuran sifat kedinamikan tanah dijalankan dengan menggunakan halaju gelombang ricih dan nilai ketukan N daripada Ujian Penusukan Piawai (NSPT) dalam lubang gerudi. Satu persamaan linear baharu, Vs = 4.44 NSPT + 213.84 yang mengaitkan halaju gelombang ricih dan NSPT telah diperolehi. Satu persamaan empirik telah dikemukakan bagi mengukur nilai Penanda Mutu Batuan (RQD) berasaskan halaju gelombang ricih yang diperolehi daripada kaedah SASW dan halaju daripada ujian ultrasonik. Persamaan ini memberikan hasil yang perbezaannya kurang daripada 10% berbanding data RQD daripada lubang gerudi. Analisis keanisotropan jasad batuan dijalankan menggunakan halaju gelombang ricih yang diperolehi berdasarkan kaedah SASW yang diukur dalam empat arah. Plot nisbah halaju gelombang ricih - halaju ultrasonik melawan halaju ultrasonik telah digunakan untuk menentukan sifat kebolehkorekan jasad batuan. Sebanyak lima kelas lengkungan kebolehkorekan jasad batuan telah dapat dikemukakan iaitu lengkungan Mudah korek, Mudah koyak, Susah koyak, Pemecah hidraulik dan Peletupan.