Affiliations 

  • 1 Universiti Utara Malaysia
  • 2 Institut Pendidikan Guru
MyJurnal

Abstract

Medium penyampaian maklumat merupakan media pengajaran utama yang digunakan dalam menyampaikan
maklumat kepada pekerja tempatan dan juga asing dalam Kursus Induksi Keselamatan dan Kesihatan (KIKK).
Justeru, kertas kerja ini menumpukan kepada perbincangan mengenai permasalahan serta hasil kajian lepas berkaitan
penggunaan media penyampaian maklumat sedia ada oleh pekerja asing dalam KIKK. Kesimpulan hasil kajian
perpustakaan mendapati terdapat beberapa masalah penggunaan media penyampaian maklumat sedia ada ini daripada
aspek penggunaan bahasa, cara penyampaian dan medium penyampaian. Bahasa Melayu lazimnya digunakan sebagai
bahasa pengantar semasa penyampaian maklumat dalam KIKK sama ada dalam bentuk teks mahupun penyampaian
lisan. Namun, penggunaan Bahasa Melayu ini didapati tidak difahami oleh kebanyakan pekerja asing terutamanya
pekerja asing bukan warga Indonesia. Cara penyampaian maklumat juga dilihat bersifat satu hala dan kurang difahami
serta medium penyampaian yang digunakan kurang interaktif dan berbentuk presentasi. Malah, medium penyampaian
maklumat seperti PowerPoint yang digunakan masih belum cukup kemas untuk memenuhi keperluan kerja pekerja
asing di tapak bina yang mana teks bahasa Melayu terlalu panjang digunakan, susunan teks dan grafik tidak kemas,
saiz teks tidak konsisten serta penggunaan grafik yang kurang jelas.