Displaying publications 1 - 20 of 81 in total

Abstract:
Sort:
 1. Muhammad Ashahadi Dzulkafli, Mohd Shafeea Leman, Norasiah Sulaiman, Basir Jasin
  Sains Malaysiana, 2018;47:2259-2268.
  Fosil radiolaria berusia Perm Awal telah ditemui daripada batuan silika-rijang di Pos Blau, baratdaya Kelantan,
  Semenanjung Malaysia. Sebanyak empat puluh spesies radiolaria tergolong dalam lima belas genera dan tujuh famili
  telah dikenal pasti. Fauna radiolaria yang diperoleh termasuklah spesies penunjuk usia seperti Pseudoalbaillella
  lomentaria, Ps. sakmarensis, Ps. scalprata scalprata, Ps. scalprata postscalprata dan Ps. scalprata rhombothoracata.
  Kesemua radiolaria ini mewakili usia Perm awal merujuk kepada Zon Himpunan Pseudoalbaillella lomentaria
  (Sakmarian Awal) dan Zon Himpunan Pseudoalbaillella scalprata m. rhombothoracata (Sakmarian Akhir). Keputusan
  ini dapat menambah baik maklumat biostratigrafi radiolaria dan usia batuan bersilika-rijang di kawasan Pos Blau
  dan di dalam Zon Sutura Bentong-Raub.
  Matched MeSH terms: Bivalvia
 2. Rokiah Omar, Noorhaililah Bauri, Zainora Mohammed
  MyJurnal
  Ujian teks bacaan Bahasa Melayu telah dibangunkan untuk menilai prestasi membaca kanak-kanak sekolah rendah.
  Seramai 120 pelajar Tahap 1 (purata umur 8.5 ± 0.5 tahun) dan Tahap 2 (purata umur 10.5 ± 0.5 tahun) berpenglihatan
  normal telah dipilih secara rawak. Subjek diminta membaca lima teks bacaan secara rawak dengan kuat. Masa selesai
  membaca setiap teks bacaan diukur dan sebarang kesalahan menyebut perkataan direkodkan. Purata kelajuan membaca
  dan kadar membaca diukur sebagai perkataan per minit (ppm). Kelajuan membaca Tahap 1 adalah 88.81 ± 1.95 {ralat
  piawai (RP)} ppm dan kadar membaca pula adalah 87.20 ± 1.98 (RP) ppm. Bagi Tahap 2, kelajuan membaca adalah
  108.12 ± 1.66 (RP) ppm manakala kadar membaca adalah 107.22 ± 1.67 (RP) ppm. Kelajuan dan kadar membaca di
  antara subjek bagi setiap teks bacaan menunjukkan tiada perbezaan yang signifi kan (p > 0.05) dengan nilai p bagi
  kedua-duanya adalah 0.91 manakala bagi tahap 2 pula nilai p adalah 0.57. Perbandingan di antara teks bacaan juga
  menunjukkan tiada perbezaan yang signifi kan (p > 0.05). Semua teks bacaan adalah homogen secara statistik maka teks
  bacaan yang dibangunkan boleh dipilih secara rawak semasa ujian dan tidak akan memberi kesan kepada penilaian
  prestasi membaca di kalangan kanak-kanak sekolah rendah.
  Matched MeSH terms: Bivalvia
 3. Rafina Mimi Muhamad, Pua, Hiang, Atiah Ayunni Abdul Ghani, Balkhis Bashuri, Abdul Aziz Ishak, Khairul Osman
  MyJurnal
  Penentuan kumpulan bangsa dalam analisis rambut pada kepala adalah satu cabaran yang dihadapi dalam analisis forensik untuk mengenal pasti mangsa, suspek dan tempat kejadian jenayah. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti perbezaan antara dua kaum terbesar di Malaysia iaitu Melayu dan Cina melalui penelitian ciri-ciri rambut. Ini termasuklah ciri umum rambut, corak kutikel, warna, taburan pigmen kortek dan ciri medula – jenis, ketebalan dan indeks medula. Kajian ini telah dijalankan dengan menggunakan mikroskop cahaya dan terdiri daripada lima langkah iaitu penyediaan sampel, penelitian ciri umum rambut, penyediaan dan penelitian slaid acuan corak sisik kutikel, slaid kortek serta medula. Hasil daripada kajian in mendapati bahawa kebanyakan Melayu mempunyai warna pigmen yang bercoklat gelap manakala Cina mempunyai pigmen coklat cerah. Kami juga mendapati bahawa ketebalan medula boleh juga digunakan untuk membezakan antara Melayu dan Cina di mana nilai purata bagi Melayu dan Cina masing-masing adalah 7.59 ± 1.45 μm dan 9.12 ± 1.85 μm. Nilai purata indeks medula bagi Melayu dan Cina pula adalah 0.17 ± 0.02 μm dan 0.18 ± 0.02 μm masing-masing. Walaupun begitu, ciri-ciri seperti tekstur, ketebalan rambut, corak sisik kutikel, taburan pigmen dan jenis medula pula menunjukkan perbezaan yang tidak ketara antara Melayu dan Cina. Kesimpulannya, kajian ini telah menunjukkan bahawa warna pigmen, ketebalan medula dan indeks medula adalah ciri-ciri penting yang boleh digunakan untuk menentukan bangsa.
  Matched MeSH terms: Bivalvia
 4. Rokiah Omar, Knight, Victor Feizal, Nur Zakiah Mohd Saat, Sazlina Kamaralzaman, Sharifah N. Syed Alwi
  MyJurnal
  Fungsi penglihatan dipengaruhi oleh proses penuaan dan tanpa intervensi yang bersesuaian boleh mengakibatkan kemerosotan tahap penglihatan. Keadaan ini jika berterusan akan mengakibatkan kesukaran melakukan aktiviti kehidupan seharian dan memberi kesan kepada kualiti hidup kepada warga emas. Kajian ini mengkaji kesan gangguan penglihatan terhadap aktiviti harian dan kualiti hidup warga emas. Ukuran yang dilakukan ialah tahap penglihatan jauh menggunakan carta LogMAR untuk menilai gangguan penglihatan. Ujian kualiti hidup dilaksanakan menggunakan soalan kualiti hidup penglihatan terhad (LVQOL) dan ujian keupayaan melakukan aktiviti harian menggunakan indeks Barthel (BI). Dapatan kajian menunjukkan bahawa gangguan fungsi penglihatan bertambah teruk dengan peningkatan umur, begitu juga didapati bahawa BI berkurangan apabila fungsi penglihatan merosot. Skor kualiti hidup LVQOL pula berkurangan bersama-sama kemerosotan tahap penglihatan. Tiga puluh lima peratus warga emas dalam kajian ini memerlukan intervensi optometri dan penglihatan terhad, Kesimpulannya, kemerosotan tahap fungsi penglihatan di kalangan warga emas boleh menyebabkan penurunan keupayaan dalam melakukan aktiviti harian. Di samping itu, akuiti visual yang tidak dibetulkan akan menyebabkan penurunan kualiti hidup warga emas.
  Matched MeSH terms: Bivalvia
 5. Sahibin Md. Rahim, Tukimat Lihan, Wan Mohd. Razi Idris, Chao LC
  Sains Malaysiana, 2006;35:23-30.
  Tumbuhan yang mempunyai kelimpahan tinggi dan boleh mengumpul logam berat dengan banyak boleh digunakan sebagai bio-penunjuk. Tujuan kajian ini adalah untuk melihat kesesuaian Melastoma malabathricum sebagai bio-penunjuk bagi pencemar logam berat dalam tanih bekas lombong. Dalam kajian ini, lima belas sampel Melastoma malabathricum dan tanih telah diambil di tapak bekas lombong besi dan timah Pelepah Kanan Kota Tinggi, Johor. Tiga bahagian tumbuhan (akar, batang, daun) telah dianalisis untuk mengkaji penyerapan kandungan logam berat Cu, Fe dan Mn. Parameter tanih yang dikaji meliputi parameter fizikal dan kimia. Hasil kajian taburan saiz partikel tanih menunjukkan kebanyakan tanih di kawasan kajian adalah jenis berpasir dan bertekstur pasir berlom. Kandungan bahan organik adalah sekitar 1.45 hingga 5.91%. Nilai pH bagi tanih di kawasan kajian adalah sekitar 3.55 hingga 5.68 iaitu bersifat sangat asid ke asid. Kekonduksian elektrik tanih adalah antara 2.14 hingga 2.58 mS/cm. Hasil kajian menunjukkan bahawa, kepekatan logam-logam berat dalam tanih ialah 12070 hingga 65545 mg/kg bagi Fe, 1070.3 hingga 11956.3 mg/kg bagi Mn dan 386.5 hingga 4753.2 mg/kg bagi Cu. Kandungan logam-logam berat dalam bahagian-bahagian tumbuhan pula adalah mengikut turutan seperti berikut; Fe>Mn>Cu. Didapati bahawa spesies tumbuhan Melastoma malabathricurn adalah sesuai sebagai penunjuk biologi logam berat Fe dan Mn.
  Matched MeSH terms: Bivalvia
 6. Nor Azura Md Ghani, Liong CY, Abdul Aziz Jemain
  Pengecaman senjata api semakin serius dan amat penting di dalam bidang penyiasatan jenayah khususnya untuk tempoh dua dekad ini. Dalam makalah ini, suatu sistem untuk pengecaman senjata api berasaskan tapak kelongsong peluru telah diperkenalkan. Tapak kelongsong peluru adalah satu daripada penunjuk yang amat penting dalam membantu menyelesaikan masalah pengecaman pistol. Peluru yang telah digunakan akan meninggalkan lebih daripada 30 ciri yang amat berharga pada tapak kelongsong bagi membantu pihak tertentu mengecam pistol yang telah diguna. Ciri-ciri tersebut sebagai suatu gabungan membentuk apa yang dikenali sebagai kesan cap jari bagi pistol. Lantaran itu, kajian ini adalah untuk mendapatkan fitur yang sesuai bagi pengecaman senjata api. Terlebih dahulu imej tapak kelongsong peluru ini telah ditemberengkan kepada tiga bahagian, membentuk tiga set imej yang berlainan. Imej-imej ini juga dilakukan prapemprosesan untuk membentuk tiga set imej lagi. Fitur-fitur seterusnya disaring daripada imej asal tapak kelongsong peluru dan imej yang telah melalui prapemprosesan. Dua puluh fitur yang berbeza secara signifikan telah diperoleh dan dikirakan untuk imej-imej asal dan yang telah dilakukan prapemprosesan. Kesemua pemprosesan telah dilakukan menggunakan pengaturcaraan MATLAB. Suatu skim berdasarkan analisis korelasi seterusnya telah diperkenalkan untuk pencarian fitur berdasarkan konsep meminimumkan lewahan data tetapi memastikan ciri-ciri unik tersimpan. Fitur-fitur yang berkorelasi tinggi akan digugurkan pasangannya dan hasilnya tinggal cuma tujuh fitur sahaja. Ketujuh-tujuh fitur ini telah diuji sebagai suatu vektor fitur untuk mengelaskan lima pistol daripada model yang sama menggunakan analisis diskriminan. Hasil pengelasan menunjukkan lebih 80% daripada imej-imej tapak kelongsong peluru itu telah dikelaskan dengan jayanya.
  Matched MeSH terms: Bivalvia
 7. Mohamad Hanif Kamal Roslan, Che Aziz Ali, Mohd Shafeea Leman, Kamal Roslan Mohamed
  Sains Malaysiana, 2017;46:2359-2365.
  Formasi Singa yang tersingkap di Kepulauan Langkawi terdiri daripada jujukan batuan sedimen argilit dan boleh dibahagikan kepada empat ahli iaitu Rebak, Kentut, Ular dan Selang. Formasi Singa kaya dengan fosil terutamanya daripada jenis brakiopod, bryozoa dan bivalvia yang boleh ditemui dalam Ahli Rebak dan Ahli Selang. Fosil yang ditemui semasa kajian dijalankan serta fosil yang pernah dilaporkan oleh penyelidik terdahulu telah dibuat penelitian semula untuk menentukan usia Formasi Singa dengan lebih tepat. Himpunan fosil Formasi Singa boleh dibahagikan kepada tiga julat usia, iaitu Visean, Asselian Akhir - Sakmarian Awal dan Sakmarian Akhir. Jujukan berusia Visean diwakili oleh Ahli Rebak, manakala jujukan Asselian Akhir - Sakmarian Awal dan jujukan Sakmarian Akhir diwakili oleh Ahli Selang. Dalam Ahli Ular dan Ahli Kentut tidak ditemui sebarang fosil. Keputusan daripada kertas ini memerlukan satu kajian semula dijalankan terhadap litostratigrafi Formasi Singa.
  Matched MeSH terms: Bivalvia
 8. Hamli H, Idris MH, Abu Hena MK, Rajaee AH, Arshad A
  J Environ Biol, 2016 07;37(4 Spec No):641-6.
  PMID: 28779722
  The morphology and 12 shell morphometric features proportionate to shell length were analysed between local hard clam; Meretrix lyrata, M. meretrix and M. lusoria from Sarawak, Malaysia. Meretrix spp. was observed to comprise a unique feature of a pallial sinus scar for each species. Analysis of variance revealed significant differences among Meretrix spp. using proportion ratios of SL for SW; LL; AL; LCT; AW; PW and PS (p<0.05). Cluster analysis among morphometric features of M. lyrata, M. meretrix and M. lusoria were discriminated at 98.5% similarities and supported by the principal component analysis. The present study suggests that pallial sinus scar shape, together with interior and exterior morphometric features, were suitable as identification keys for Meretrix spp. Hence, the present study emphasizes on the application of interior, rather than exterior morphology and morphometric features in hard clam identification before further investigation can be performed through genetic identification means.
  Matched MeSH terms: Bivalvia/anatomy & histology; Bivalvia/classification*
 9. Lopes-Lima M, Bolotov IN, Do VT, Aldridge DC, Fonseca MM, Gan HM, et al.
  Mol. Phylogenet. Evol., 2018 10;127:98-118.
  PMID: 29729933 DOI: 10.1016/j.ympev.2018.04.041
  Two Unionida (freshwater mussel) families are present in the Northern Hemisphere; the Margaritiferidae, representing the most threatened of unionid families, and the Unionidae, which include several genera of unresolved taxonomic placement. The recent reassignment of the poorly studied Lamprotula rochechouartii from the Unionidae to the Margaritiferidae motivated a new search for other potential species of margaritiferids from members of Gibbosula and Lamprotula. Based on molecular and morphological analyses conducted on newly collected specimens from Vietnam, we here assign Gibbosula crassa to the Margaritiferidae. Additionally, we reanalyzed all diagnostic characteristics of the Margaritiferidae and examined museum specimens of Lamprotula and Gibbosula. As a result, two additional species are also moved to the Margaritiferidae, i.e. Gibbosula confragosa and Gibbosula polysticta. We performed a robust five marker phylogeny with all available margaritiferid species and discuss the taxonomy within the family. The present phylogeny reveals the division of Margaritiferidae into four ancient clades with distinct morphological, biogeographical and ecological characteristics that justify the division of the Margaritiferidae into two subfamilies (Gibbosulinae and Margaritiferinae) and four genera (Gibbosula, Cumberlandia, Margaritifera, and Pseudunio). The systematics of the Margaritiferidae family is re-defined as well as their distribution, potential origin and main biogeographic patterns.
  Matched MeSH terms: Bivalvia/classification*; Bivalvia/genetics
 10. Chen X, Li J, Xiao S, Liu X
  Gene, 2016 Jan 15;576(1 Pt 3):537-43.
  PMID: 26546834 DOI: 10.1016/j.gene.2015.11.001
  Paphia textile is an important, aquaculture bivalve clam species distributed mainly in China, Philippines, and Malaysia. Recent studies of P. textile have focused mainly on artificial breeding and nutrition analysis, and the transcriptome and genome of P. textile have rarely been reported. In this work, the transcriptome of P. textile foot tissue was sequenced on an Illumina HiSeq™ 2000 platform. A total of 20,219,795 reads were generated, resulting in 4.08 Gb of raw data. The raw reads were cleaned and assembled into 54,852 unigenes with an N50 length of 829 bp. Of these unigenes, 38.92% were successfully annotated based on their matches to sequences in seven public databases. Among the annotated unigenes, 14,571 were assigned Gene Ontology terms, 5448 were classified to Clusters of Orthologous Groups categories, and 6738 were mapped to 228 pathways in the Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes database. For functional marker development, 5605 candidate simple sequence repeats were identified in the transcriptome and 80 primer pairs were selected randomly and amplified in a wild population of P. textile. A total of 36 loci that exhibited obvious repeat length polymorphisms were detected. The transcriptomic data and microsatellite markers will provide valuable resources for future functional gene analyses, genetic map construction, and quantitative trait loci mapping in P. textile.
  Matched MeSH terms: Bivalvia/genetics*
 11. Abdul Rahim A, Idris MH, Kamal AH, Wong SK, Arshad A
  Pak. J. Biol. Sci., 2012 Jul 01;15(13):629-34.
  PMID: 24218932
  The Condition Index (CI) is a method to measure overall health of fish and that has been applied to estimate the effect that different environmental factors have on clam meat quality. The CI of local mangrove clam Polymesoda expansa in Kelulit, Miri Sarawak was determined from October 2010 to November 2011. Condition index that is generally used to characterize the physiological activity of organisms, varied from 1.8% in December 2010 to 3.4% in October 2011, with low values observed during the spawning period. The clam attained their best condition in quality of flesh weight during July-October. In present study, the CI showed a clear relationship with the reproductive cycle of P. expansa. However, no significant correlation (p > 0.05) was found between CI and the different physicochemical parameter of seawater. The data presented is necessary for developing sustainable management strategies and broodstock selection for the species which is crucial in aquaculture development.
  Matched MeSH terms: Bivalvia/physiology*
 12. Thai BT, Tan MH, Lee YP, Gan HM, Tran TT, Austin CM
  Mol. Biol. Rep., 2016 May;43(5):391-6.
  PMID: 26922181 DOI: 10.1007/s11033-016-3966-2
  The marine clam Lutraria rhynchaena is gaining popularity as an aquaculture species in Asia. Lutraria populations are present in the wild throughout Vietnam and several stocks have been established and translocated for breeding and aquaculture grow-out purposes. In this study, we demonstrate the feasibility of utilising Illumina next-generation sequencing technology to streamline the identification and genotyping of microsatellite loci from this clam species. Based on an initial partial genome scan, 48 microsatellite markers with similar melting temperatures were identified and characterised. The 12 most suitable polymorphic loci were then genotyped using 51 individuals from a population in Quang Ninh Province, North Vietnam. Genetic variation was low (mean number of alleles per locus = 2.6; mean expected heterozygosity = 0.41). Two loci showed significant deviation from Hardy-Weinberg equilibrium (HWE) and the presence of null alleles, but there was no evidence of linkage disequilibrium among loci. Three additional populations were screened (n = 7-36) to test the geographic utility of the 12 loci, which revealed 100 % successful genotyping in two populations from central Vietnam (Nha Trang). However, a second population from north Vietnam (Co To) could not be successfully genotyped and morphological evidence and mitochondrial variation suggests that this population represents a cryptic species of Lutraria. Comparisons of the Qang Ninh and Nha Trang populations, excluding the 2 loci out of HWE, revealed statistically significant allelic variation at 4 loci. We reported the first microsatellite loci set for the marine clam Lutraria rhynchaena and demonstrated its potential in differentiating clam populations. Additionally, a cryptic species population of Lutraria rhynchaena was identified during initial loci development, underscoring the overlooked diversity of marine clam species in Vietnam and the need to genetically characterise population representatives prior to microsatellite development. The rapid identification and validation of microsatellite loci using next-generation sequencing technology warrant its integration into future microsatellite loci development for key aquaculture species in Vietnam and more generally, aquaculture countries in the South East Asia region.
  Matched MeSH terms: Bivalvia/genetics*
 13. Hamli H, Idris MH, Rajaee AH, Kamal AH
  Trop Life Sci Res, 2015 Dec;26(2):59-72.
  PMID: 26868710 MyJurnal
  A study of the reproductive cycle of the hard clam, Meretrix lyrata, was documented based on histological observation and Gonad Index (GI). Samples were taken from estuarine waters of the Buntal River in Sarawak, Malaysia. The gonad of M. lyrata started to develop in September 2013. Gametogenesis continued to develop until the maturation and spawning stage from February to April 2014. The GI pattern for a one-year cycle showed a significant correlation with chlorophyll a. The corresponding GI with chlorophyll a suggested that the development of the reproductive cycle of M. lyrata required a high amount of food to increase gametogenesis.
  Matched MeSH terms: Bivalvia
 14. Harold Criso Ajin, Mohamed Kamel Abd Ghani, Abdul Hamid Abd Aziz, Ahmad Zorin Sahalan, Norazah Ahmad
  MyJurnal
  Kajian ini dilakukan bertujuan untuk menentukan prevalens kandidiasis dalam kalangan wanita yang berumur 20 hingga 59 tahun di Hospital Umum Sarawak melalui pemeriksaan ke atas lumuran Pap lazim. Prevalens jangkitan ini dikaji dalam kalangan lima kumpulan etnik yang utama iaitu kaum Iban, Cina, Melayu, Bidayuh dan Orang Ulu. Penyaringan mikroskopik dijalankan ke atas lumuran Pap lazim sejumlah 300 sampel slaid yang telah diproses dan dicelup menggunakan pencelupan Papanicolaou. Berdasarkan maklumat pada borang permohonan penyaringan lumuran Pap, tanda dan gejala jangkitan diambil kira sebagai petunjuk penting semasa penyaringan kerana melalui tanda dan gejala jangkitan, lumuran Pap mempunyai hubungan yang rapat dengan ciri-ciri gambaran sitomorfologi jangkitan yang berlaku ke atas sel-sel epitelium sekiranya ia mengalami jangkitan. Kategori umur untuk setiap golongan etnik juga dijadikan sebagai salah satu faktor pengukur bagi menilai tahap kekerapan jangkitan. Hasil kajian menunjukkan Candida sp. telah dapat dikesan sebanyak 12.7% daripada jumlah spesimen. Jangkitan berlaku pada kesemua kumpulan etnik dan juga pada kesemua golongan umur 20 hingga 59 tahun. Kesemua kes turut menunjukkan tanda dan gejala jangkitan. Hasil kajian ini menunjukkan pentingnya menjalankan ujian penyaringan lumuran Pap bagi mengesan jangkitan kandida di samping sebagai saringan awal pengesanan kanser serviks.


  Matched MeSH terms: Bivalvia
 15. Harold Criso Ajin, Mohamed Kamel Abd Ghani, Abdul Hamid Abd Aziz, Ahmad Zorin Sahalan, Wan Omar Abdullah
  MyJurnal
  Kajian ini dilakukan untuk menentukan prevalens jangkitan vaginosis bakteria di kalangan wanita yang berumur 20 hingga 59 tahun di Hospital Umum Sarawak, Malaysia melalui pemeriksaan ke atas lumuran Pap lazim. Prevalens jangkitan ini dikaji di kalangan lima kumpulan etnik yang utama iaitu kaum Iban, Cina, Melayu, Bidayuh dan kaum Orang Ulu. Penyaringan mikroskopi dijalankan ke atas 300 sampel slaid yang telah diproses dan dicelup menggunakan pencelup Papanicolaou. Berdasarkan kepada maklumat pada borang permohonan penyaringan lumuran Pap, tanda dan gejala jangkitan diambil kira sebagai petunjuk penting semasa penyaringan kerana melalui tanda dan gejala jangkitan, lumuran Pap mempunyai hubungan yang rapat dengan ciri gambaran sitomorfologi jangkitan yang berlaku ke atas sel–sel epitelium sekiranya ia mengalami jangkitan. Kategori umur untuk setiap golongan etnik juga dijadikan sebagai salah satu faktor pengukur bagi menilai tahap kekerapan jangkitan. Hasil kajian menunjukkan jangkitan vaginosis bakteria mencatatkan sebanyak 79.7% (239/300 kes). Jangkitan berlaku pada kesemua kumpulan etnik dan jangkitan lebih kerap ditemui pada golongan umur 20 tahun hingga 39 tahun. Majoriti kes (93.3%) menunjukkan tanda dan gejala jangkitan. Hasil kajian ini menunjukkan kepentingan menjalani ujian lumuran Pap sebagai ujian mengesan jangkitan vaginosis bakteria selain saringan awal pengesanan kanser serviks.

  Matched MeSH terms: Bivalvia
 16. Harold Criso Ajin, Mohamed Kamel Abd Ghani, Nurul Farhana Jufri, Ahmad Zorin Sahalan, Wan Omar Abdullah
  MyJurnal
  Kajian ini dilakukan untuk menentukan prevalens jangkitan Trichomonas vaginalis, di kalangan wanita yang berumur 20 hingga 59 tahun di Hospital Umum Sarawak melalui pemeriksaan ke atas lumuran Pap lazim. Prevalens jangkitan ini dikaji di kalangan lima kumpulan etnik utama iaitu kaum Iban, Cina, Melayu, Bidayuh dan Orang Ulu. Penyaringan dijalankan pada lumuran Pap lazim ke atas 300 sampel slaid yang telah diproses dan dicelup menggunakan pencelup Papanicolaou. Berdasarkan maklumat pada borang permohonan penyaringan lumuran Pap, tanda dan gejala jangkitan diambil kira sebagai petunjuk penting semasa penyaringan kerana melalui tanda dan gejala jangkitan, lumuran Pap mempunyai hubungan yang rapat kepada ciri-ciri gambaran sitomorfologi jangkitan yang berlaku ke atas sel epitelial sekiranya ianya mengalami jangkitan. Kategori umur untuk setiap golongan etnik juga dijadikan sebagai salah satu faktor pengukur bagi menilai tahap kekerapan jangkitan. Hasil kajian menunjukkan trikomoniasis mencatatkan jangkitan sebanyak 7.7% kes. Jangkitan berlaku pada kesemua kumpulan etnik dan lebih kerap ditemui pada golongan umur 20 hingga 29 tahun. Kesemua kes turut menunjukkan tanda dan gejala jangkitan. Hasil kajian ini menunjukkan kepentingan menjalani ujian lumuran Pap sebagai ujian mengesan jangkitan Trikomonas vaginalis selain saringan awal pengesanan kanser serviks.
  Matched MeSH terms: Bivalvia
 17. Hamizah, M.S., Norhayati, M.N., Nor Azlina, A.R., Wan Shukri, W.S., Abdulah, H.
  MyJurnal
  Penyakit tifoid adalah penyakit berjangkit bawaan air dan makanan yang disebabkan oleh Salmonella typhii. Penyakit ini berlaku di seluruh durtia dan endemik di Kelantan. Pada April 2005, terdapat peningkatan kes tifoid yang dinotifikasi di daerah Bachok dan wabak telah diistiharkan. Pasukan siasatan telah dibentuk di mana setiap kes telahydisiasat dengan segera dan tindakan kawalan telah diambil seperti pemeriksaan dan penutupan premis makanan, kerja-kerja sanitasi dan pendidikan kesihatan. Pengesanan kes secara aktifjuga telah dilakukan. Mukim Gunong mencatatkan jumlah kes tertinggi iaitu 46.3%. Majoriti daripada kes terdiri daripadapelajar. Dua pembawa dari kalangan kontek juga turut dikesan. Lekuk epidemik menggambarkan berlakunya wabak purtca lazim. Lima daripada 1 1 1 bilangan sampel air dan dua daripada 146 bilangan sampel makanart yang diperiksa adalah positif terhadap Salmonella species tetapi tiada yang positif terhadap Salmonella typhii. Meskipun Pasar Jelawat merupakan lokasi yang disyakki sebagai punca utama jangkitan, ianya tidak dapat disahkan melalui penyiasatan dan ujan makmal.
  Matched MeSH terms: Bivalvia
 18. Tukimat Lihan, Sahibin Abdul Rahim, Aeslina Abdul Kadir, Jauharatuddini Ariffin, Suzana Ismail
  Sains Malaysiana, 2006;35:23-30.
  Sebanyak dua puluh lima sampel tanih atas (0-15 cm) telah diambil dari enam stesen persampelan di kawasan Pulau Indah, Klang, Selangor. Sampel ini telah dianalisis untuk menentukan kandungan logam berat, ciri fiziko-kimia dan nutrien di dalam tanih. Tanih telah dikutip dari stesen berasingan berdasarkan jenis tanih dan aktiviti pembangunan gunatanah yang berlainan. Didapati bahawa tanih di kawasan kajian didominasi oleh tekstur pasir kecuali di Stesen 1 dan 6 yang didominasi oleh tekstur lempung. Kandungan nutrien tersedia dipengaruhi oleh jenis tanih, dengan purata kandungan K dan Mg tinggi dalam tanih lempung manakala purata kandungan PO tinggi dalam tanih pasir. Kandungan nutrien terlarut pula dipengaruhi oleh aktiviti gunatanah, dengan kandungan NO-N dan NH-N terlarut adalah tinggi di kawasan pertanian manakala kandungan SO terlarut pula tinggi di kawasan terminal minyak dan kawasan industri logam. Ciri kimia dipengaruhi oleh jenis tanih di mana pH, kapasiti pertukaran kation dan kandungan bahan organik lebih tinggi di dalam tanih lempung berbanding tanih pasir. Kandungan logam berat dipengaruhi oleh jenis guna tanah, dengan kandungan Pb dan Zn tinggi di kawasan pertanian. Kandungan As dan Co pula adalah tinggi di kawasan terminal minyak dan industri logam. Kawasan gudang menunjukkan bacaan yang tertinggi bagi Ni dan Cr manakala kawasan Pelabuhan Sarat menunjukkan bacaan Cu yang tertinggi. Secara keseluruhannya, kepekatan kandungan Pb, Cu, Ni dan Co masih berada di bawah paras yang berpotensi toksik dalam tanih manakala sebahagian dari nilai As, Cr dan Zn melebihi paras yang berpotensi toksik dalam tanih.
  Matched MeSH terms: Bivalvia
 19. Sahibin Abd. Rahim, Zulfahmi Ali Rahman, Wan Mohd Razi Idris, Azman Hashim, Tukimat Lihan, Muhd Barzani Gasim, et al.
  Kajian kandungan logam berat Cd, Co, Cr, Ni, Pb, dan Zn telah dilakukan ke atas tumbuhan Arundina graminifolia daripada kawasan Lombong Pelepah Kanan, Kota Tinggi, Johor. Kandungan logam berat yang sama turut ditentukan ke atas substrata tanih di tempat di mana tumbuhan itu diambil. Kandungan logam berat dalam tiga bahagian tumbuhan iaitu akar, batang dan daun telah diekstrak secara penghadaman basah manakala kandungan logam berat tersedia dan resistan dalam tanih diekstrak dengan kaedah pengekstrakan berjujukan. Kandungan logam berat jumlah didapati dengan menjumlahkan logam berat tersedia dengan logam berat resistant. Kandungan logam berat di dalam larutan ekstrak tanih dan tumbuhan ditentukan menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom Nyalaan. Kandungan logam berat Cd, Cr, Ni dan Pb adalah setara kandungannya dalam semua bahagian tumbuhan manakala kepekatan Co dan Zn adalah tiga hingga lima kali lebih tinggi berbanding tumbuhan kawalan. Bagi kandungan logam berat di dalam bahagian tumbuhan yang berbeza didapati kepekatan Cd adalah lebih tinggi dalam akar (2.03 mg/kg) diikuti oleh daun (1.67 mg/kg) dan batang (1.49 mg/kg). Kepekatan Co adalah lebih tinggi dalam daun (9.26 mg/kg) diikuti oleh akar (9.18 mg/kg) dan batang (6.94 mg/kg). Kepekatan Cr mengikut susunan menurun adalah akar (0.46 mg/kg) > daun (0.19 mg/kg) > batang (0.08 mg/kg). Kepekatan Ni adalah lebih tinggi dalam daun (2.78 mg/kg) diikuti oleh akar (2.71 mg/kg) dan batang (1.66 mg/kg). Kepekatan Pb mengikut susunan menurun adalah akar (10.34 mg/kg) > daun (4.18 mg/kg) > batang (3.75 mg/kg). Kepekatan Zn lebih tinggi dalam daun (44.03 mg/kg) diikuti oleh akar (32.30 mg/kg) dan batang (13.21 mg/kg). Kandungan logam berat jumlah dalam tanih adalah masing-masing 2.07-5.59 mg/kg, 8.72-39.93 mg/kg, 1.81-2.14 mg/kg, 2.66-6.87 mg/kg, 23.02-51.56 mg/kg and 0.64-2.61 mg/kg bagi Ni, Zn, Cd, Pb, Co dan Cr. Didapati bahawa kandungan fraksi tersedia dalam tanih adalah 21.9% bagi Ni, 15.3% bagi Zn, 49.9% bagi Cd, 19.3% bagi Pb, 45.7% bagi Co and 0% bagi Cr. Koefisien penyerapan biologi tumbuhan ke atas logam berat yang dikaji adalah rendah keculai bagi Zn yang nilainya lebih daripada 1. Tumbuhan ini tidak sesuai digunakan sebagai agen fitoremediasi untuk logam-logam di atas.
  Matched MeSH terms: Bivalvia
Filters
Contact Us

Please provide feedback to Administrator (tengcl@gmail.com)

External Links