Displaying publications 1 - 20 of 82 in total

Abstract:
Sort:
 1. Rokiah Abu Bakar, Siti Hajar Abu Bakar Ah, Abd. Hadi Zakaria
  MyJurnal
  Kajian rintis telah dilakukan di Kuala Lumpur dalam kalangan 30 orang kanak-kanak berumur 10-18 tahun bagi mengumpulkan pandangan mereka mengenai strategi pemasaran kempen anti-merokok. Hasil kajian menunjukkan kempen tersebut kurang berkesan mencegah kanak-kanak daripada merokok. Faktor-faktor yang menyebabkan kempen ini kurang berjaya mengurangkan tabiat merokok dalam kalangan kanak-kanak adalah kanak-kanak tidak merasa takut dengan poster dan gambar penyakit kritikal yang dipaparkan (60%), mereka dengan mudah boleh mendapatkan rokok (66%), serta kekurangan kerjasama semua sektor masyarakat dalam menyokong kempen ini (77%). Strategi pemasaran kempen anti-merokok dari aspek produk, harga, aksesibiliti, promosi, dasar sosial dan perkongsian komuniti perlu diperbaiki dan diberi penekanan seimbang untuk menjamin keberkesanan kempen secara komprehensif.


  Matched MeSH terms: Tetrahydroisoquinolines
 2. Muhammad Marsudi, Dzuraidah Abdul Wahab, Lily Amelia, Che Hassan Che Haron
  Kertas ini membincangkan pembangunan suatu alat sokongan pembuat keputusan dalam mereka bentuk produk berasaskan teori baris-gilir yang dikaitkan dengan maklumat masa kitar pembuatan. Dengan penggunaan alat sokongan ini, kesan reka bentuk sesuatu produk terhadap parameter kapasiti dan masa kitar pembuatan sesuatu sistem pembuatan sedia ada dapat ditentukan. Aplikasi alat sokongan ini membolehkan kumpulan pembangunan produk membangunkan produk sebenar pada masa yang singkat, meminimumkan kos pembangunan serta mengurangkan keperluan untuk mereka
  bentuk semula produk. Alat sokongan ini telah diaplikasikan pada sebuah industri automotif tempatan dan hasil kajian menunjukkan bahawa alat sokongan tersebut telah berjaya melakukan analisis masa kitar dan tahap penggunaan pada sistem pembuatan sedia ada. Pada jumlah keluaran 44 komponen/jam dan saiz sesekumpul 80, hasil analisis menunjukkan tahap penggunaan pada 98% dengan masa kitar 17.8 jam bagi pemprosesan gabungan produk yang terdiri daripada komponen dengan reka bentuk baru dan reka bentuk sedia ada.
  Matched MeSH terms: Tetrahydroisoquinolines
 3. Desa A, Yusooff F, Zainah AZ, Nor Ba’yah AK, Mohd Norahim MS
  Jurnal Psikologi Malaysia, 2015;olume 29:32-42.
  Kemahiran keibubapaan, kefungsian keluarga dan kesejahteraan psikologi dalam kalangan ibubapa adalah tiga aspek yang sangat penting untuk menjamin kesejahteraan sesebuah keluarga. Kajian dalam kalangan 187 orang ibu dan bapa ini bertujuan untuk mengenalpasti tahap kemahiran keibubapaan dan kefungsian keluarga serta hubungan antara kedua pemboleh ubah ini. Selain daripada itu hubungan antara kefungsian keluarga dengan kesejahteraan psikologi juga dikaji. Perbezaan antara jantina bagi ketiga-tiga pemboleh ubah tersebut juga dikaji. Dapatan menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara kemahiran keibubapaan dengan kefungsian keluarga, serta kefungsian keluarga dengan kesejahteraan psikologi. Manakala ujian t pula menunjukkan terdapat perbezaan kemahiran keibubapaan antara lelaki dengan wanita, tetapi tidak terdapat perbezaan dari aspek kefungsian keluarga dan kesejahteraan psikologi. Implikasi kajian ini menunjukkan kepentingan kemahiran keibubapaan dan kefungsian keluarga dalam mencapai kesejahteraan psikologi.
  Matched MeSH terms: Tetrahydroisoquinolines
 4. Hwa QA
  Jurnal Psikologi Malaysia, 2012;olume 26:15-20.
  Pertimbangan semula kaunseling yang berasaskan bantuan kerjaya dalam perkhidmatan kaunselingmembolehkan klien untuk menikmati kesejahteraan psikologi. Sehubungan dengan itu, bantuan kerjaya dianggapsebagai pelbagai perkhidmatan yang dirancangkan oleh seorang kaunselor untuk membantu klien bagimemahami konstruk kerjaya (seperti nilai kerja, konflik dan matlamat) serta pengaruh kontekstual (umpamanya,dasar awam dan fenomena global) yang mempengaruhi kesejahteraan psikologi klien di tempat kerjanya dan didalam keluarga. Umpamanya, bantuan kerjaya yang dirancangkan dengan teliti boleh dilaksanakan sebagaiintervensi yang berbentuk perundingan untuk membantu klien bagi (1) mencantumkan nilai dan matlamat kerja pihak majikan dengan nilai peribadi klien supaya klien boleh menghadapi konflik nilai di tempat kerja; dan (2)menyelaraskan pembangunan kerjaya klien dengan tuntutan pihak majikan supaya klien boleh merasa puas hati.Implikasi kaunseling yang berasaskan bantuan kerjaya dalam konteks Malaysia adalah seorang kaunselor perlu:(1) cekap untuk menjalankan kaunseling kerja; (2) memiliki kecekapan silang budaya; dan (3) mahir untukmelaksana pelbagai intervensi seperti yang diperlukan oleh klien dalam proses kaunseling. Dengan ini, seorangklien dibantu untuk mencapai kesejahteraan psikologi demi menyumbang sumber tenaga bagi transformasinegara ke arah Wawasan 2020.
  Matched MeSH terms: Tetrahydroisoquinolines
 5. Goh, Sang Seong, Tan, Tien Ping
  MyJurnal
  Makalah ini membincangkan tatacara yang dimanfaatkan untuk membangunkan perisian e-terjemahan bersuara chengyu daripada bahasa Cina kepada bahasa Melayu. Chengyu ialah ungkapan tetap dalam bahasa Cina yang biasanya terbentuk daripada gabungan empat aksara. Penggunaan chengyu adalah popular dan lazim dalam bentuk lisan dan tulisan. Chengyu bukan sahaja menghasilkan nilai estetika dalam bahasa dan kebahasaan, malahan mendukung ketamadunan bangsa melalui penzahiran pemikiran, falsafah dan sosiobudaya. Terjemahan chengyu bukan sahaja menggalakkan interaksi antarbahasa dan antarbudaya, malahan turut memperkaya khazanah keilmuan dan kepustakaan bahasa Melayu. E-terjemahan bersuara membolehkan pengguna mencari padanan chengyu dalam bahasa Melayu hanya dengan memasukkan kata kunci. Paparan chengyu dan padanannya serta segala maklumat tentang chengyu dan padanan berkenaan kemudiannya boleh diperdengarkan. Perisian ini amat sesuai digunakan untuk tujuan pengayaan gaya penulisan dan ucapan serta pengkajian tentang perbandingan bahasa dan cara pengamatan antara dunia bahasa Cina dengan dunia bahasa Melayu. Perisian ini juga bermanfaat untuk proses pembelajaran dan pengajaran serta penterjemahan bahasa Gina-bahasa Melayu. Tatacara pembangunan perisian ini terbahagi kepada empat fasa. Fasa pertama bermula dengan penelitian strategi penterjemahan chengyu ke dalam bahasa Melayu untuk mengenal pasti kaedah penterjemahan yang sesuai. Fasa kedua melibatkan penterjemahan chengyu ke dalam bahasa Melayu dengan memanfaatkan strategi penterjemahan yang dikenal pasti. Fasa ketiga ialah pembinaan pangkalan data dan pembangunan e-terjemahan bersuara. Fasa keempat yang bakal dilaksanakan ialah penilaian dan ujian penggunaan e-terjemahan bersuara yang dibangunkan.
  Matched MeSH terms: Tetrahydroisoquinolines
 6. Abdul Rahim Samsuddin, Abdul Ghani Rafek, Umar Hamzah, Suharsono, Khairul Anuar Mohd Nayan
  Analisis spektrum gelombang permukaan (SASW) adalah kaedah seismos yang menggunakan ciri serakan gelombang Rayleigh yang merambat pada lapisan bahan bagi memperolehi profil halaju gelombang ricih. Kaedah SASW merupakan satu kaedah insitu tanpa musnah untuk pencirian tapak geoteknik yang lebih kos efektif berbanding kaedah konvensyenal secara penggerudian. Dalam kajian ini sebanyak 20 stesen yang terdiri daripada 13 tapak kajian telah dipilih. Perisian (WINSASW 2.0) telah digunakan dalam proses penyongsangan untuk menghasilkan profil halaju gelombang ricih melawan kedalaman. Profil-profil ini kemudian dianalisis secara berasingan bagi memperolehi beberapa parameter geologi kejuruteraan jasad batuan seperti kekukuhan, nilai Penanda Mutu Batuan (RQD), anisotropi dan sifat kebolehkorekan. Analisis data SASW dijalankan dengan menganggap bahawa jasad batuan adalah homogen dan isotrop serta mengandungi pelbagai intensiti ketakselanjaran yang mempengaruhi perambatan halaju gelombang permukaan. Pengukuran sifat kedinamikan tanah dijalankan dengan menggunakan halaju gelombang ricih dan nilai ketukan N daripada Ujian Penusukan Piawai (NSPT) dalam lubang gerudi. Satu persamaan linear baharu, Vs = 4.44 NSPT + 213.84 yang mengaitkan halaju gelombang ricih dan NSPT telah diperolehi. Satu persamaan empirik telah dikemukakan bagi mengukur nilai Penanda Mutu Batuan (RQD) berasaskan halaju gelombang ricih yang diperolehi daripada kaedah SASW dan halaju daripada ujian ultrasonik. Persamaan ini memberikan hasil yang perbezaannya kurang daripada 10% berbanding data RQD daripada lubang gerudi. Analisis keanisotropan jasad batuan dijalankan menggunakan halaju gelombang ricih yang diperolehi berdasarkan kaedah SASW yang diukur dalam empat arah. Plot nisbah halaju gelombang ricih - halaju ultrasonik melawan halaju ultrasonik telah digunakan untuk menentukan sifat kebolehkorekan jasad batuan. Sebanyak lima kelas lengkungan kebolehkorekan jasad batuan telah dapat dikemukakan iaitu lengkungan Mudah korek, Mudah koyak, Susah koyak, Pemecah hidraulik dan Peletupan.
  Matched MeSH terms: Tetrahydroisoquinolines
 7. Muhammad Barzani Gasim, Salmijah Surif, Sahibin Abd. Rahim, Chong HB, Mohd. Ekhwan Toriman, Mazlin Mokhtar
  Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti punca berlakunya banjir di Segamat pada 17 hingga 21 Disember 2006. Kegiatan termasuklah mengumpul, menilai dan mengalisis data taburan hujan dari Januari 1998 hingga Disember 2006 serta menganalisis data telemetri harian bagi aras dan luahan air sungai pada Disember 2006. Satu set data hujan harian, bulanan dan tahunan dari Stesen Felda Medoi, Segamat telah dianalisis dan dihubungkait dengan data telemetri. Data taburan hujan selama 8 tahun tersebut menunjukkan kawasan Bandar Segamat menerima hujan bulanan yang berjulat daripada 2.5 mm (Februari 2004) sehingga 536.8 mm (Januari 2003). Taburan hujan bulanan Oktober sehingga Disember 2006 menunjukkan kenaikan secara positif, iaitu daripada 118 mm sehingga 435 mm/bulan tetapi berlaku penurunan (392 mm) pada Januari 2007. Hasil kajian menunjukkan bahawa hujan lebat yang luar biasa dan keadaan bentuk topografi yang rendah dan beralun di kawasan kajian adalah penyebab utama banjir di Segamat.
  Matched MeSH terms: Tetrahydroisoquinolines
 8. Nurul Izzah Ab Rahman, Musa Ahmad
  Sains Malaysiana, 2006;35:7-10.
  Kajian pemegunan enzim peroksidase dalam membran hibrid sol-gel-kitosan untuk penyediaan transduser optik hidrogen peroksida telah dilakukan dalam pembinaan biosensor. Kajian ini merangkumi pengoptimuman nisbah sol-gel-kitosan, pencirian enzim dalam larutan bebas dan pemegunan enzim dalam hibrid sol-gel-kitosan serta penciriannya. Spektrum serapan bagi setiap pencirian ditentukan menggunakan Spektrofotometer uL-Nampak. Hasil kajian menunjukkan aktiviti enzim tidak berubah selepas pemegunan. Nisbah optimum hibrid sol-gel-kitosan adalah 4:6. Nilai sisihan piawai relatif (RSD) untuk kebolehulangan kaedah ini adalah 2.71% dan 3.76%, masing-masingnya untuk enzim bebas dan enzim terpegun.
  Matched MeSH terms: Tetrahydroisoquinolines
 9. Rabeta Mohd Salleh, Suzana Shahar, Fatimah Arshad, Ahmad Rohi Ghazali, Normah Haron, Nor Fadilah Rajab
  MyJurnal
  Kajian kes-kawalan ini dijalankan untuk mengkaji hubungan adipositi dan komposisi tubuh terhadap risiko kanser payudara di kalangan 70 orang wanita yang baru didiagnos kanser payudara dan 138 orang kawalan. Parameter antropometri yang merangkumi tinggi, berat, ukuran pinggang dan ukuran pinggul dan aras glukosa darah berpuasa serta tekanan darah diukur di kalangan subjek. Komposisi tubuh ditentukan menggunakan analisis bioimpedans (Maltron 906). Hasil kajian menunjukkan Indeks Jisim Tubuh (?T) kumpulan kes adalah 26.0 ± 4.8 kg/m2 dan 25.3 ± 4.5 kg/m2 bagi kumpulan kawalan (p > 0.05). Seramai 71% subjek dari kumpulan kes dan 40% subjek kumpulan kawalan mengalami obesiti abdominal (ukurlilit pinggang 80 cm) [OR = 3.4 (95% CI =1.7-6.9] (p < 0.05). Wanita pra menopaus berisiko sebanyak empat kali untuk mendapat kanser payudara dengan [Adjusted OR = 4.3 (95% CI = 1.8-10.3)]. Peratus lemak tubuh adalah tinggi di kalangan kes (36.4 ± 4.7%) berbanding kawalan 35.3 ± 4.4% tetapi perbezaan ini adalah tidak signifikan. Jisim Tubuh Tanpa Lemak ?TTL) menunjukkan nilai min 38.8 ± 5.7 kg bagi kawalan dan 38.9 ± 5.5 kg pada kes. Korelasi positif yang lemah ditunjukkan di antara umur dan IJT (r = 0.179, p = 0.010), ukuran pinggang (r = 0.218, p = 0.002), nisbah pinggang-pinggul (NPR) (r = 0.233, p = 0.001) dan peratus lemak tubuh (r = 0.330, p = 0.000). Kesimpulannya, obesiti abdominal meningkatkan risiko kanser payudara, terutama di kalangan wanita pra menopaus. Obesiti jenis ini dan peratus lemak tubuh adalah meningkat dengan pertambahan usia. Adalah penting bagi wanita untuk mengekalkan ukuran pinggang yang sihat melalui gaya hidup sihat bagi mengurangkan risiko kanser payudara.
  Matched MeSH terms: Tetrahydroisoquinolines
 10. Fatimah Hani Hassan, Vandort, Antoinette Sandra, Rahayu Mustaffa Kamal
  MyJurnal
  Skala perkembangan kanak-kanak barat seringkali digunakan di Malaysia sebagai panduan utama ibu bapa dan golongan profesional dalam memantau perkembangan kanak-kanak kerana kurangnya data rujukan yang dilaporkan serta wujud anggapan bahawa perkembangan kanak-kanak di Malaysia setara dengan perkembangan kanak-kanak di negara Barat. Walau bagaimanapun, berdasarkan kajian-kajian lepas timbul keraguan mengenai kesesuaian skala perkembangan kanak-kanak barat menilai perkembangan komunikasi kanak-kanak di Malaysia. Oleh itu, kajian rintis ini bertujuan untuk membentuk data rujukan yang boleh dijadikan panduan bagi menilai perkembangan komunikasi kanak-kanak tahap bertatih di Malaysia. Kajian ini melibatkan pengadaptasian The Integrated Scales of Development (Cochlear Ltd. 2003) bagi kanak-kanak bertatih yang berusia 16 hingga 30 bulan yang terbahagi kepada tiga subskala berdasarkan umur iaitu subskala 16 hingga 18 bulan, 19 hingga 24 bulan dan 25 hingga 30 bulan. Penilaian kesahan dan kebolehpercayaan telah dilakukan ke atas skala yang diadaptasi. Berdasarkan penilaian kesahan, dua item telah digugurkan daripada subskala 16-18 bulan dan lapan item digugurkan daripada setiap subskala 19-24 bulan dan subskala 25-30 bulan. Ujian kebolehpercayaan alfa Cronbach telah dilakukan dan didapati hanya subskala 16-18 bulan mempunyai nilai kebolehpercayaan yang tinggi (a = 0.872), manakala kedua-dua subskala 19-24 bulan dan subskala 25-30 bulan mempunyai kebolehpercayaan yang rendah (a = 0.626 dan a = 0.628) masing-masing. Secara keseluruhannya, hasil adaptasi skala ini sesuai digunakan sebagai panduan bagi memantau perkembangan komunikasi kanak-kanak dan bukannya sebagai alat penilaian yang utama.
  Matched MeSH terms: Tetrahydroisoquinolines
 11. Muhamad Zulazhar Abdul Halim, Ruslina Mohd Jazar
  MyJurnal
  Pemprosesan padi adalah salah satu daripada sektor pertanian yang terbesar di Malaysia. Kekerapan kemalangan
  di tempat kerja yang berlaku dalam sektor ini berpunca daripada pelbagai faktor. Antara faktor utama ialah tahap
  pengetahuan dan kemahiran tentang keselamatan dan kesihatan pekerjaan (KKP) yang rendah. Objektif kajian
  ini adalah untuk menilai tahap pengetahuan KKP dan hubung kait antara tahap pengetahuan dan amalan pekerja
  berkaitan KKP dalam sektor ini. Seramai 300 orang responden yang terdiri daripada petani dan pemilik sawah padi
  di Sungai Besar, Selangor dipilih untuk menyertai kajian ini. Penyelidik menggunakan pendekatan soal selidik dalam
  mengumpulkan data kajian. Nilai Cronbach Alpha didapati daripada ujian kebolehpercayaan menggunakan perisian
  SPSS 20.0. Hasil kajian nenunjukkan bahawa jumlah responden tertinggi adalah seramai 138 orang yang bertugas
  membaja dan meracun. Selain itu, seramai 254 responden mengetahui cara bekerja dengan betul dan selamat. Manakala,
  seramai 242 responden mengetahui bahawa bahan kimia boleh meresap ke dalam kulit, mulut, sistem pernafasan dan
  seterusnya mata. Hasil kajian mendapati responden yang terlibat mempunyai tahap pengetahuan memuaskan tentang
  pendedahan risiko fizikal dan pendedahan risiko kimia terhadap tubuh badan mereka serta peralatan perlindungan
  diri yang diperlukan. Walau bagaimanapun, terdapat segelintir responden yang tidak peka untuk meletakkan amaran
  semasa proses menyembur racun dan membaja.
  Matched MeSH terms: Tetrahydroisoquinolines
 12. Mohamad Hanif Kamal Roslan, Che Aziz Ali, Kamal Roslan Mohamed
  Sains Malaysiana, 2018;47:2251-2258.
  Semakan semula litostratigrafi Formasi Singa dilakukan berdasarkan data-data baru yang diperoleh melalui kajian
  terbaru. Secara umumnya, Formasi Singa dominan dengan batu lumpur hitam yang berselang lapis dengan batu pasir
  nipis hingga sederhana tebal serta sedikit lapisan konglomerat. Kajian melibatkan analisis terhadap beberapa log
  sedimen yang telah direkodkan di lapangan. Kesemua log sedimen tersebut telah dikorelasikan untuk mendapatkan satu
  log komposit yang mewakili keseluruhan Formasi Singa. Berdasarkan kajian terperinci korelasi litologi yang dilakukan,
  cadangan litostratigrafi baru Formasi Singa mengandungi empat ahli iaitu Ahli Kentut, Ahli Ular, Ahli Selang dan Ahli
  Lembung. Ahli Kentut merupakan ahli yang paling tua diikuti dengan Ahli Ular, Ahli Selang dan Ahli Lembung. Ahli
  Ular di dalam Formasi Singa dianggap sebagai satu unit kekanta antara Ahli Kentut dengan Ahli Selang. Beberapa
  siri perubahan paras laut ditafsirkan sepanjang pengendapan batuan Formasi Singa dipercayai akibat daripada proses
  pencairan glasier yang menyebabkan paras laut meningkat dan pengendapan berterusan yang menyebabkan lembangan
  menjadi cetek dan paras laut menjadi rendah.
  Matched MeSH terms: Tetrahydroisoquinolines
 13. Suhaila Sepeai, Wan Zulhafizhazuan, Cheow SL, Ludin N, Ibrahim M, Sopian K, et al.
  Sains Malaysiana, 2017;46:1943-1949.
  Sel suria adalah peranti semikonduktor yang menukar tenaga matahari kepada tenaga elektrik. Sel suria generasi
  pertama terdiri dari sel suria silikon (Si). Pada masa ini, hampir 90% daripada pasaran pengeluaran fotovolta (PV)
  adalah berdasarkan wafer Si. Ini disebabkan oleh kecekapan dan ketahanan yang tinggi serta jangka hayat yang
  lama iaitu selama 30 tahun. Proses pemfabrikasian piawai bagi sel suria Si dimulakan dengan proses pencucian dan
  penteksturan wafer Si, difusi Fosforus untuk pembentukan pemancar, pembentukan elektrod atas dan bawah melalui
  proses cetakan skrin dan proses pembakaran yang melengkapkan fabrikasi sel suria. Dalam industri, proses piawai
  ini dilakukan pada wafer Si jenis-p. Wafer jenis-n pula mempunyai potensi yang tinggi untuk menghasilkan sel suria Si
  yang berkecekapan tinggi. Namun, proses untuk menghasilkan sel suria silikon atas Si wafer jenis-n melalui proses yang
  lebih rumit dan lama seperti dua peringkat proses difusi menjadikan wafer jenis-p digunakan secara meluas kerana
  dapat merendahkan kos pemfabrikasian. Dalam penyelidikan ini, analisis bagi arus-voltan bagi sel suria Si jenis-n yang
  difabrikasi menggunakan adaptasi proses fabrikasi piawai bagi wafer Si jenis-p akan dibincangkan. Daripada kajian
  simulasi menggunakan perisian PC1D, didapati bahawa kecekapan bagi sel suria jenis-p dan jenis-n yang difabrikasi
  dengan kaedah yang sama adalah 19.63% dan 20.16%. Manakala keputusan eksperimen menunjukkan kecekapan
  sebanyak 9.44% dan 5.51% bagi sel suria jenis-p dan jenis-n.
  Matched MeSH terms: Tetrahydroisoquinolines
 14. Nur ‘Aishah Zarime, Wan Zuhairi Wan Yaacob
  Sains Malaysiana, 2016;45:1905-1912.
  Penyelidikan ini mengkaji tingkah laku cadmium (Cd) melalui tanah baki granit yang dipadatkan. Sampel tanah baki granit telah diambil di kawasan Broga, Selangor dan dikaji menggunakan tiga kaedah ujian utama iaitu; ujian fizikal (taburan saiz butiran, had-had Atterberg, graviti tentu, pemadatan dan kebolehtelapan), ujian kimia (pH, bahan organik, luas permukaan spesifik (SSA) dan kadar pertukaran kation (CEC) serta ujian mini kolum turasan. Melalui ujian kolum turasan, konsep kebolehtelapan turus menurun digunakan yang melibatkan tiga faktor iaitu halaju/daya-G, ketebalan sampel dan jenis larutan yang digunakan. Graf lengkung bulus menunjukkan kepekatan Cd dalam tanah baki granit semakin meningkat dengan peningkatan halaju. Urutan kapasiti penjerapan semakin meningkat terhadap kadar putaran alat emparan/daya tarikan graviti (G); 230G>520G>920G>1440G. Pergerakan logam berat melalui tanah baki juga meningkat dengan peningkatan halaju/daya-G. Lengkung bulus juga menunjukkan pergerakan Cd secara songsang dengan ketebalan lapisan tanah di dalam kolum. Masa penembusan bagi ketebalan 20 mm juga lebih lama berbanding ketebalan 15 dan 10 mm. Manakala jumlah Cd yang terjerap oleh tanah baki granit dalam larutan campuran adalah rendah berbanding larutan tunggal (masa yang singkat untuk menembusi lengkung bulus). Tanah baki granit juga mempunyai kapasiti penampanan yang rendah (pHfinal = 4 - 7). Kajian ini menunjukkan bahawa pencirian fiziko-kimia dan sifat penjerapan tanah dengan menggunakan ujian mini kolum turasan mempunyai kaitan yang kuat untuk mencirikan tanah baki granit untuk dijadikan pelapik lempung tereka bentuk.
  Matched MeSH terms: Tetrahydroisoquinolines
 15. Masturah E, Kong L, Norhasidah S, Maaruf A
  Sains Malaysiana, 2015;44:399-403.
  Kajian ini dijalankan untuk menentukan kesan penggunaan yis daripada fermentasi beras putih dan perang terhadap
  ciri fizikal roti. Yis daripada empat perlakuan fermentasi iaitu beras putih mentah (BP), beras putih dimasak (BPM), beras
  perang mentah (BB) dan beras perang dimasak (BBM) telah digunakan untuk penghasilan roti. Kualiti roti dinilai daripada
  segi isi padu spesifik, tekstur, saiz, bilangan liang, kandungan kelembapan serta warna. Hasil kajian menunjukkan yis
  BBM menghasilkan isi padu spesifik roti yang tertinggi dan tekstur yang paling lembut. Kandungan kelembapan kulit dan
  isi roti yang difermentasi oleh yis BBM adalah tertinggi. Bilangan liang yang banyak dan saiz liang yang kecil pada roti
  yis BBM telah menghasilkan tekstur yang paling halus dan mempunyai kecerahan (L*) yang tertinggi. Keseluruhannya,
  yis BBM menunjukkan potensi sebagai agen penaik dalam industri bakeri.
  Matched MeSH terms: Tetrahydroisoquinolines
 16. Abdul Fattah Abu Bakar, Siti Nathasa Md Barkawi, Marlia Mohd. Hanafiah, Lee KE, Azhar Abdul Halim
  Sains Malaysiana, 2016;45:1509-1516.
  Keberkesanan rawatan air sisa industri automotif ditentukan dengan menggunakan kaedah penjerapan turus. Peratusan penyingkiran ammonia dan logam berat terpilih telah dikaji menggunakan pasir biasa dan pasir terubah suai secara kimia sebagai bahan penjerap. Dua model matematik iaitu Model Thomas serta Model Yoon-Nelson telah digunakan untuk menentukan kapasiti penjerapan maksimum ammonia. Peratusan penyingkiran ammonia menunjukkan pasir terubah suai secara kimia mencatatkan julat peratusan penyingkiran yang lebih tinggi iaitu 43.68% hingga 96.55% berbanding pasir biasa yang mencatatkan julat 0% hingga 89.66%. Logam berat zink, mangan, kromium, kuprum, arsenik, nikel, kobalt dan ferum mencatatkan peratusan penyingkiran antara 93% hingga 100% apabila menggunakan pasir terubah suai secara kimia manakala pasir biasa mencatatkan julat peratusan penyingkiran daripada 0.8% hingga 100%. Keputusan analisis menggunakan Model Thomas menunjukkan kapasiti penjerapan maksimum, qo ammonia menggunakan pasir terubah suai secara kimia (8.80 mg/g) adalah empat kali lebih tinggi daripada pasir biasa (2.57 mg/g) manakala masa bolos, t0.5 bahan penjerap yang ditentukan menggunakan Model Yoon dan Nelson mencatatkan masa tertinggi bagi pasir terubah suai secara kimia iaitu 30.18 min berbanding 9.57 min bagi pasir biasa. Kajian ini menunjukkan peratusan penyingkiran dan kapasiti penjerapan ammonia dan logam berat terpilih iaitu zink, mangan, kuprum, arsenik, nikel, kobalt dan ferum lebih tinggi bagi turus pasir terubah suai secara kimia berbanding pasir biasa.
  Matched MeSH terms: Tetrahydroisoquinolines
 17. Zainal Rasyid Mahayuddin, Haslina Arshad, Che Hassan Che Haron
  Kertas kerja ini membincangkan pendekatan dalam mengintegrasikan Java dan persekitaran VRML yang telah diaplikasikan dalam mensimulasi masa nyata bagi proses kisar hujung maya. Pendekatan yang menggunakan Routing ini adalah sangat penting untuk komunikasi dan penghantaran mesej antara VRML dan Java. Dalam pendekatan ini, nod Script digunakan bagi memanggil dan menghubungkan kelas Java dengan entiti-entiti yang sepatutnya di dalam persekitaran VRML. Simulasi bahan termesin bagi proses kisar hujung dalam sistem ini dilaksanakan melalui satu kaedah baru iaitu dengan penggunaan nod penaikan bagi penjanaan objek 3D dan nod PositionInterpolator serta CoordinateInterpolator bagi animasi bahan termesin. Melalui kaedah ini simulasi bagi proses kisar hujung dapat dipaparkan secara maya dan pada masa yang sama graf haus rusuk bagi perkakas pemotong melawan masa pemotongan dapat dijana serentak.
  Matched MeSH terms: Tetrahydroisoquinolines
 18. Nur Azlina Mohd. Fahami, Muharani Tajudin
  Kajian ini telah dijalankan untuk menentukan kesan suplimentasi tokotrienol (TT) dan tokoferol (TF) ke atas status oksidatif dan aktiviti enzim antioksidan pada hepar tikus dalam keadaan stres. Sebanyak 24 ekor tikus Sprague-Dawley jantan telah dibahagikan secara rawak kepada empat kumpulan. Dua kumpulan kawalan, kumpulan stres (CS) dan kumpulan tanpa stres (C) serta dua kumpulan rawatan yang diberikan tokotrienol (TTS) atau tokoferol (TFS) secara oral paksaan pada dos 60 mg/kg berat badan selama 28 hari dan didedahkan kepada stres. Setelah tamat tempoh rawatan, tikus-tikus daripada kumpulan CS, TTS dan TFS telah didedahkan kepada stres restain selama dua jam sehari untuk empat hari berturut-turut. Kemudian, darah tikus diambil untuk menentukan aktiviti enzim antioksidan iaitu superoksid dismutas (SOD) dan glutation peroksidase (GPx) manakala hepar diambil untuk menentukan kandungan malondialdehid (MDA) dan tahap glutation. Hasil kajian mendapati kandungan MDA meningkat dan glutation menurun secara signifikan pada tisu hepar pada kumpulan CS setelah diaruh stres, berbanding kumpulan tanpa stres. Walau bagaimanapun, tikus yang diberi suplimentasi tokotrienol dan tokoferol menunjukkan penurunan signifikan kandungan MDA dan peningkatan glutation berbanding kumpulan kawalan. Keputusan kajian ini mencadangkan bahawa tokotrienol dan tokoferol mampu menghalang tekanan oksidatif pada hepar akibat stres. Hasil daripada kajian ini juga menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam aktiviti GPx plasma tikus pada kumpulan CS. Kumpulan tikus yang disuplimentasikan dengan tokotrienol menunjukkan penurunan yang signifikan dalam aktiviti GPx berbanding kumpulan CS. Sebagai kesimpulan, tokotrienol dan tokoferol berkesan dalam mengurangkan status oksidatif pada hepar tikus dan ini dapat diperhatikan dengan peningkatan glutation hepar dan penurunan aktiviti GPx plasma tikus yang teraruh stres.
  Matched MeSH terms: Tetrahydroisoquinolines
 19. Mohamad Hanif Kamal Roslan, Che Aziz Ali, Kamal Roslan Mohamed
  Sains Malaysiana, 2016;45:1897-1904.
  Batuan Formasi Singa yang terdiri daripada batu lumpur dominan, berselang lapis dengan batu lodak, batu pasir dan
  juga sedikit unit konglomerat tertabur secara meluas di kepulauan Langkawi. Formasi Singa boleh dibahagikan kepada
  sepuluh fasies sedimen dan empat sekutuan fasies. Keputusan kajian menunjukkan Formasi Singa telah terendap di
  lautan cetek, iaitu di sub-sekitaran luar pesisir, transisi, muka pesisir serta dalam alur. Lautan cetek Lembangan Singa
  dipengaruhi oleh iklim sejuk kerana terdapat sedimen asalan glasier, iaitu fasies batu lumpur berpebel. Kertas kerja ini
  akan menjelas dan membincangkan segala aspek sedimentologi formasi batuan ini.
  Matched MeSH terms: Tetrahydroisoquinolines
 20. Ahmad Yunus Mohd Noor, Nor Azilah Abdul Wahab, Asmilyia Mohd Mokhtar
  Sains Malaysiana, 2017;46:1743-1748.
  Jerebu merupakan fenomena pencemaran udara yang memberi impak negatif kepada kesihatan dan kegiatan sosial masyarakat serta negara. Isu jerebu dibincangkan dalam al-Quran iaitu sura al-Dukhan secara menyeluruh. Kertas ini bertujuan menganalisis perbahasan berkaitan masalah jerebu yang disebutkan oleh al-Quran dan tafsiran para sarjana Islam dalam konteks dan sudut pandang Islam. Kertas ini turut membincangkan punca dan kesan berlakunya masalah jerebu daripada perspektif sains. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif iaitu dengan merujuk kepada kaedah transdisiplin daripada perspektif Quran dan sains. Keputusan kajian mendapati terdapat tafsiran para sarjana Islam yang mentafsirkan surah al-Dukhan dan fenomena jerebu yang berlaku pada zaman Rasullullah SAW. Ia merupakan azab dan seksaan kepada kaum Musyrikin disebabkan oleh perbuatan mereka yang enggan menerima ajaran Islam. Fenomena jerebu merupakan peringatan Allah dan pengajaran kepada umat manusia supaya sentiasa taat kepada perintah dan meninggalkan segala larangan-Nya di samping bersama-sama menjaga keharmonian dan kesejahteraan alam semesta ini. Manakala para saintis pula mendapati fenomena jerebu yang berlaku adalah berpunca daripada asap dan habuk kesan daripada aktiviti antropogen dan semula jadi serta kesannya terhadap kesihatan tubuh badan manusia yang mengakibatkan hidung berair, masalah kulit, mata terasa pedih dan berair, batuk, sakit kerongkong, kesukaran untuk bernafas dan kesakitan di bahagian dada.
  Matched MeSH terms: Tetrahydroisoquinolines
Filters
Contact Us

Please provide feedback to Administrator (tengcl@gmail.com)

External Links