Displaying publications 1 - 20 of 354 in total

Abstract:
Sort:
 1. Ng KW, Aidil Abdul Hamid, Mohd Sahaid Kalil, Wan Mohtar Wan Yusoff
  Pertumbuhan sel secara selanjar pada keadaan mantap telah diperolehi dalam pengkulturan dengan bioreaktor padat. Produktiviti (0.02 g/L/j) bioetanol yang paling tinggi diperolehi adalah pada pengudaraan 0.003 vvm. Produktiviti bioetanol didapati meningkat dengan peningkatan kadar pencairan. Produktiviti tertinggi sebanyak 0.037 g/L/j direkod semasa kadar pencairan (D) 0.05 per jam. Penghasilan bioetanol secara selanjar telah berjaya diselenggarakan pada keadaan tidak 100% anaerobik. Pengudaraan yang terbaik untuk produktiviti bioetanol dalam keadaan seimbang pertumbuhan sel dan penghasilan bioetanol ialah pada 0.003 vvm.
  Matched MeSH terms: Color
 2. Tan AK, Mallika P, Md Aziz S, Asokumaran T, Intan G
  Malays Fam Physician, 2008;3(2):87-90.
  PMID: 25606123 MyJurnal
  Purpose. To highlight the importance of using the Farnsworth Panel D-15 Hue test in colour vision testing in patients on ethambutol treatment. Case Report. A 70 year-old lady received ethambutol as part of her anti-tuberculous regime. She developed blue-yellow colour defect detectable with the Farnsworth Panel D-15 Hue test, but not with the Isihara Pseudoisochromatic Plates. Ethambutol was immediately discontinued from her anti-tuberculous regime. Two months later, her colour vision returned to normal. Conclusion. This case report illustrates the importance of regular monitoring of patients receiving ethambutol for blue-yellow colour defect using the Farnsworth Panel D-15 Hue Test.
  Matched MeSH terms: Color; Color Perception Tests; Color Vision
 3. Mohamad Hanif Kamal Roslan, Che Aziz Ali, Kamal Roslan Mohamed
  Sains Malaysiana, 2018;47:2251-2258.
  Semakan semula litostratigrafi Formasi Singa dilakukan berdasarkan data-data baru yang diperoleh melalui kajian
  terbaru. Secara umumnya, Formasi Singa dominan dengan batu lumpur hitam yang berselang lapis dengan batu pasir
  nipis hingga sederhana tebal serta sedikit lapisan konglomerat. Kajian melibatkan analisis terhadap beberapa log
  sedimen yang telah direkodkan di lapangan. Kesemua log sedimen tersebut telah dikorelasikan untuk mendapatkan satu
  log komposit yang mewakili keseluruhan Formasi Singa. Berdasarkan kajian terperinci korelasi litologi yang dilakukan,
  cadangan litostratigrafi baru Formasi Singa mengandungi empat ahli iaitu Ahli Kentut, Ahli Ular, Ahli Selang dan Ahli
  Lembung. Ahli Kentut merupakan ahli yang paling tua diikuti dengan Ahli Ular, Ahli Selang dan Ahli Lembung. Ahli
  Ular di dalam Formasi Singa dianggap sebagai satu unit kekanta antara Ahli Kentut dengan Ahli Selang. Beberapa
  siri perubahan paras laut ditafsirkan sepanjang pengendapan batuan Formasi Singa dipercayai akibat daripada proses
  pencairan glasier yang menyebabkan paras laut meningkat dan pengendapan berterusan yang menyebabkan lembangan
  menjadi cetek dan paras laut menjadi rendah.
  Matched MeSH terms: Color
 4. Ani Shabri, Abdul Aziz Jemain
  Sains Malaysiana, 2007;36:201-206.
  Sejak taburan normal ditemui dan ianya merupakan salah satu taburan yang penting dalam statistik, terdapat banyak pengujian statistik yang dibangunkan untuk menguji kenormalan data. Namun begitu masih tidak banyak kajian yang dilakukan untuk melihat kembali keupayaan pengujian statistik yang sedia ada. Sebahagian daripada pengujian statistik didapati mudah tetapi hanya sesuai untuk sesuatu keadaan. Dalam kajian ini, pengujian statistik berdasarkan statistik Cramer-von Mises cuba diperbaiki berdasarkan rumus Weibull. Kekuatan statistik yang baru ini dibandingkan kekuatan dengan statistik traditional Anderson-Darling (AD), Cramer von-Mises (CR), Kolmogorov-Smirnov (KS) dan Shapiro-Wilk (SW). Kajian simulasi berdasarkan beberapa taburan yang berbeza menunjukkan pengujian statistik yang dicadangkan paling sesuai untuk menguji kenormalan.
  Matched MeSH terms: Color
 5. Noraswana Nor Faiz, Ramlan Omar
  Suatu kajian mengenai kehadiran ostrakod baharu di dalam sedimen luar pantai telah dijalankan di sekitar Pulau Tioman, Pahang. Sebanyak 12 sampel sedimen telah diambil bagi tujuan ini. Sebagai hasilnya, sebanyak 34 spesies, 28 genus dan 14 famili daripada sejumlah 1,985 spesimen ostrakod telah berjaya dikenal pasti. Stesen ST4 mencatatkan jumlah kehadiran ostrakod paling tinggi iaitu sebanyak 442 spesimen diikuti dengan stesen ST5 iaitu 322 spesimen. Stesen ST12 pula mencatatkan jumlah kehadiran ostrakod paling rendah dengan hanya 29 spesies sahaja. Daripada 34 spesies yang diperolehi, Loxoconcha paiki adalah spesies yang paling dominan dengan jumlah individu sebanyak 198, diikuti oleh spesies Pistocythereis bradyi (192 individu) dan Venericythere papuensis (188 individu). Bagi famili pula, Trachyleberididae merupakan famili paling dominan dengan mencatatkan jumlah spesimen tertinggi iaitu 478 (mewakili 24.8% daripada keseluruhan spesimen).
  Matched MeSH terms: Color
 6. N. Hashim, Kamarudin S, Daud W
  Sel tunggal dan berbilang sel metanol langsung berskala mikro dengan luas permukaan 1.0 cm2 beroperasi secara pasif telah dibangunkan dan diuji. Gas oksigen telah diambil dari persekitaran dan larutan metanol disimpan pada ruang tersedia pada bahagian anod. Prestasi sel tunggal diuji dengan menggunakan beberapa kepekatan metanol antara 1.0 M hingga 5.0 M dan keputusan menunjukkan kepekatan 4.0 M memberikan prestasi yang optimum pada operasi sel. Stek yang mengandungi 6 sel difabrikasi dan diuji dengan menggunakan kepekatan metanol optimum iaitu 4.0 M dan tenaga yang terhasil dengan muatan mangkin yang berbeza pada anod dibandingkan. Kombinasi muatan mangkin 3.0 mg cm-2 Pt/Ru pada anod dan 2.0 mg cm-2 Pt pada katod memberikan nilai tenaga yang paling tinggi antara kombinasi lain iaitu 12.05 mW pada 1.08 V dan 11.2 mA.
  Matched MeSH terms: Color
 7. Ramlan Omar, Noraswana Nor Faiz
  Sains Malaysiana, 2010;39:199-207.
  Kajian mengenai taburan ostrakod di dalam sedimen luar pantai telah dijalankan sekitar Pulau Besar, Johor. Sebanyak 11 stesen telah dipilih sebagai stesen pensampelan. Sebanyak 47 spesies ostrakod hidup dan mati daripada 37 genus dan 18 famili telah dikutip dan dikenal pasti. Sebanyak 1036 spesimen mati dan 932 spesimen hidup telah dijumpai di kawasan kajian. Spesies yang paling dominan adalah Pistocythereis cribriformis dan famili yang paling dominan ialah Trachyleberididae. Famili yang mempunyai kepelbagaian spesies terbanyak ialah Trachyleberididae dengan 14 spesies. Beberapa parameter fiziko-kimia telah diukur secara in-situ terdiri daripada suhu, saliniti, oksigen terlarut, pH dan kedalaman. Julat bagi setiap parameter masing-masing adalah 27.05-30.80oC, 31.20-34.01 ppt, 6.90-11.93 mg/L dan 6.60-20.50 m. Bagi parameter fiziko-kimia ex-situ seperti peratus bahan organik, pasir, lodak dan lempung dengan julat bagi setiap parameter masing-masing adalah 1.98-7.58%, 74.87-95.05%, 0.05-24.21% dan 0.75-9.74%. Tekstur sedimen di kawasan kajian boleh dikelaskan kepada pasir berlodak, pasir sangat halus, pasir halus, pasir sederhana dan pasir kasar. Indeks Shannon-Wiener, H(S) yang paling tinggi dicatatkan pada stesen ST 6 dengan 2.91 dan paling rendah pada stesen ST 11 iaitu 2.26. Kelimpahan dan kepelbagaian ostrakod adalah berkait dengan ciri-ciri sedimen. Peratus lodak menunjukkan korelasi positif yang signifikan manakala suhu dan peratus pasir menunjukkan korelasi negatif yang signifikan dengan kelimpahan ostrakod bentos. Parameter-parameter fiziko-kimia yang lain tidak menunjukkan hubungan yang signifikan.
  Matched MeSH terms: Color
 8. Abdul Razak Daud, Setia Budi, Shahidan Radiman
  Sains Malaysiana, 2011;40:1123-1127.
  Nanozarah Co-Ni-Cu telah disediakan dengan kaedah elektropengendapan pada keupayaan pengendapan -925 mV (SCE) menggunakan larutan sulfat (0.018M Co2++ 0.180M Ni2+ + 0.002M Cu2+) yang mengandungi surfaktan Glukopon 215 CSUP dan juga tanpa surfaktan. Kesan kepekatan surfaktan terhadap saiz dan sifat magnet nanozarah Co-Ni-Cu yang terhasil telah dikaji. Analisis morfologi permukaan endapan yang diperoleh dilakukan dengan menggunakan mikroskop elektron imbasan pancaran medan (FESEM) manakala sifat magnetnya diselidiki dengan menggunakan magnetometer getaran sampel (VSM). Nanozarah Co-Ni-Cu yang disediakan daripada larutan yang mengandungi Glukopon 215 CSUP didapati berbentuk sfera dengan saiz berskala nanometer. Saiz zarah paling kecil ialah lebih kurang 50 nm, diperoleh pada kepekatan surfaktan 5 %v, iaitu kepekatan paling tinggi yang dikaji dalam kajian ini. Kepaksaan (Hc) didapati lebih tinggi pada sampel yang disediakan daripada elektrolit yang mengandungi surfaktan berbanding tanpa surfaktan.
  Matched MeSH terms: Color
 9. Sarizal Md Ani, Andanastuti Muchtar, Norhamidi Muhamad, Jaharah A. Ghani
  Sains Malaysiana, 2013;42:1311-1317.
  Pencirian keseragaman campuran dan sifat reologi bahan suapan merupakan elemen penting dalam melaksanakan proses pengacuan suntikan seramik. Kesesuaian bahan suapan yang dibangunkan dapat mengurangkan masalah yang timbul ketika proses pengacuan suntikan, penyahikatan dan pensinteran. Justeru itu, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti pembebanan serbuk yang optimum berdasarkan kepada keseragaman campuran dan sifat reologi bahan. Pencirian keseragaman campuran ditentukan berdasarkan kepada nilai tork yang rendah dan berkeadaan mantap. Kajian reologi pula dilakukan dengan menggunakan mesin reometer rerambut. Ujian dijalankan pada julat suhu 150 dan 170oC dengan beban kenaan antara 20 dan 90 kgf. Bahan suapan yang digunakan terdiri daripada kombinasi serbuk seramik alumina-zirkonia bersama bahan pengikat polietilena berketumpatan tinggi, lilin parafin dan asid stearik. Hasil kajian menunjukkan bahan suapan bersifat pseudoplastik dengan pencampuran bahan yang seragam dalam tempoh kurang daripada 30 min. Hasil keputusan juga mendapati pada pembebanan serbuk 57% isi padu adalah yang paling optimum untuk proses pengacuan suntikan seramik berdasarkan kepada nilai kelikatan, indeks hukum kuasa dan tenaga pengaktifan aliran yang rendah.
  Matched MeSH terms: Color
 10. Kaur S, Kulikowski J
  This study was conducted to see if slow test presentations of 1 Hz was detected by the chromatic system and higher rates of flicker of 25 Hz, 33 Hz and 40 Hz were detected by the pure flicker system at lower and higher background luminances. Spectral sensitivity measurements were carried out using a 1.2 degree test spot presented at a rate of 1 Hz, 25 Hz, 33 Hz and 40 Hz on a white background. The background luminance used were 100 td, 250 td, 500 td, 750 td, 1000 td, 2500 td and 4000 td. The study showed that the detection of a 1 Hz test is possible by 2 mechanisms, the chromatic system at high background luminance and the achromatic and chromatic systems at low background luminance. In the case 25 Hz, it is not entirely detected by the 'pure flicker system' and the transient achromatic system might contribute in its detection. Flicker rates of 33 Hz and higher are detected by the pure flicker system.
  Kajian ini dilakukan untuk melihat sama ada presentasi ujian secara perlahan iaitu 1 Hz dikesan oleh sistem kromatik dan ketipan pada kadar yang tinggi, iaitu 25 Hz, 33 Hz dan 40 Hz dikesan oleh sistem ketipan yang tutin pada luminans latar belakang rendah dan tinggi. Pengukuran sensitiviti spektral telah dijalankan dengan menggunakan satu cahaya ujian bulat berukuran 1.2 darjah yang dipersembahkan pada kadar 1 Hz, 25 Hz, 33 Hz dan 40 Hz pada latar belakang putih. Luminans latar belakang yang telah digunakan adalah 100 td, 250 td, 500 td, 750 td, 1000 td dan 4000 td. Kajian ini menunjukkan yang pengesanan ujian 1 Hz adalah melalui 2 mekanisma, mungkin sistem kromatik pada luminans latar belakang yang tinggi dan sistem akromatik dan kromatik pada luminans latar belakang yang rendah. Bagi 25 Hz pula, ia tidak secara keseluruhannya dikesan oleh sistem kelipan yang tutin dan mungkin sistem akromatik transien yang terlibat dalam pengesanannya. kadar ketipan 33 Hz dan lebih darinya adalah dikesan oleh sistem ketipan yang tulin.
  Matched MeSH terms: Color
 11. Masturah E, Kong L, Norhasidah S, Maaruf A
  Sains Malaysiana, 2015;44:399-403.
  Kajian ini dijalankan untuk menentukan kesan penggunaan yis daripada fermentasi beras putih dan perang terhadap
  ciri fizikal roti. Yis daripada empat perlakuan fermentasi iaitu beras putih mentah (BP), beras putih dimasak (BPM), beras
  perang mentah (BB) dan beras perang dimasak (BBM) telah digunakan untuk penghasilan roti. Kualiti roti dinilai daripada
  segi isi padu spesifik, tekstur, saiz, bilangan liang, kandungan kelembapan serta warna. Hasil kajian menunjukkan yis
  BBM menghasilkan isi padu spesifik roti yang tertinggi dan tekstur yang paling lembut. Kandungan kelembapan kulit dan
  isi roti yang difermentasi oleh yis BBM adalah tertinggi. Bilangan liang yang banyak dan saiz liang yang kecil pada roti
  yis BBM telah menghasilkan tekstur yang paling halus dan mempunyai kecerahan (L*) yang tertinggi. Keseluruhannya,
  yis BBM menunjukkan potensi sebagai agen penaik dalam industri bakeri.
  Matched MeSH terms: Color
 12. Kohli S, Bhatia S
  Biomed J, 2015 May-Jun;38(3):244-9.
  PMID: 25355393 DOI: 10.4103/2319-4170.143519
  Proper function, esthetics, and cost are the prime factors to be considered while selecting bridge veneering materials. The purpose of the study is to evaluate color durability of acrylic veneer materials after immersion in common beverages at different time intervals.
  Matched MeSH terms: Color
 13. Abdul-Rashid, H.A., Al-Qdah, M.T., Chuah, H.T., Tayahi, M.
  ASM Science Journal, 2008;2(2):129-132.
  MyJurnal
  The operating principle and the performance of chromatic dispersion (CD) measurement technique are discussed through developed numerical models. The performance of the CD measurement technique was studied in terms of the measurement range and sensitivity as the wavelength separation was varied. Based on the numerical model, the technique sensitivity increased with wavelength separation. However, this increase in sensitivity was traded off with a narrower measurement range. The measurement technique was optimized at 5.0 GHz wavelength separation with a sensitivity of 0.009 (dB/ps/nm) and measurement range of 2500 ps/nm.
  Matched MeSH terms: Color
 14. Sharanjeet-Kaur, Mursyid A., Ariffin A.E.
  MyJurnal
  A study was undertaken to determine the effect of polyethylene and polystyrene used in the manufacture of plastic items on colour perception. Colour vision was assessed using the Ishihara plates, panel 015 test and the Farnsworth Munsell 100-Hue test. Two factories were chosen at random. One factory (referred here as factory A) used virgin resin in pellet form (polyethylene) in the manufacturing of plastic containers to store consumer edible oil. The other factory (referred as factory B) used polystyrene to make plastic bags. A total of 39 healthy employees from factory A (mean age 26.4 :t 8.2 years) and 40 healthy employees from factory B (mean age 26.8 :t 9.6 years) were recruited in this study. A control group of 27 normal healthy subjects (mean age 27.4 :t 4.3 years) who were employees of UKM with no occupational involvement with petroleum derivatives were also recruited in this study and they performed the same colour vision tests. All subjects passed the Ishihara plates test showing that none of the subjects (employees of factory A and B, and control subjects) had a congenital red-green defect. All control subjects passed all of the colour vision tests whilst some employees of factories A and B failed the 015 and FM100 Hue tests. For employees from factory A results from the 015 test showed that 7 (17.9%) had a tritan (blue-yellow) type of defect and 1 (2.6%) had a complex type of defect. The FM 100 Hue results of factory A employees showed that 51.3% (n=20) had a complex type of defect. Total error scores (TES) calculated from the FM 100 Hue test revealed that employees from factory A had a statistically significant higher mean TES of 65.13:!: 48.31 compared to that of control subjects with a mean TES of 31.26:!: 14.93. For employees in factory B, 10 employees (25.0%) had a tritan (blue-yellow) type of defect and 2 (5.0%) had a complex type of defect. Results of the FM 100 Hue test showed that 4 employees (1.0%) had a tritan type of defect whereas 22 (55.0%) had a complex type of defect. Mean total error scores (TES) calculated from the FM 100 Hue test revealed that employees from factory B had a statistically significant higher mean TES of 71.54 :t 54.63 compared with that of control subjects with a mean TES of 31.26 :t. 14.93

  The above results show that employees of the plastic factories studies are associated with a higher risk of acquiring colour vision defects as compared to normal subjects who are not engaged in the plastic manufacturing industry. This may have an implication towards the future retinal health of employees in petrod1emical-based industries.
  Matched MeSH terms: Color Vision Defects; Color Perception; Color Perception Tests; Color Vision
 15. Cheku Nurul Aisyah, Ahmad Fudholi, Mohd Yusof Othman, Adnan Ibrahim, Mohd Hafidz Ruslan, Kamaruzzaman Sopian
  Sains Malaysiana, 2018;47:853-859.
  Kajian ini bertujuan untuk mereka bentuk dan mengkaji prestasi pengumpul fotovoltan-terma (PV/T) dengan menggunakan
  reka bentuk pengumpul terma aliran air secara pilin. Reka bentuk pengumpul terma aliran air secara pilin telah dibina
  semula daripada reka bentuk penyelidik sebelum ini. Pengumpul terma ini menggunakan saiz tiub yang lebih besar dan
  jarak antara tiub lebih dekat berbanding dengan reka bentuk penyelidik sebelum ini. Pengumpul PV/T ini telah diuji di
  bawah tiga keamatan yang berbeza iaitu 300, 500 dan 700 W/m2 serta diuji pada kadar aliran jisim air yang berbeza
  iaitu 0.01, 0.02 dan 0.04 kg/s. Pada keadaan yang sama, kecekapan fotovoltan, terma dan tergabung juga menunjukkan
  nilai yang paling tinggi, iaitu 4.18%, 76.68% dan 80.86%. Kecekapan terma yang dihasilkan pada kajian ini lebih tinggi
  dibandingkan dengan kajian sebelumnya.
  Matched MeSH terms: Color
 16. Sahibin Abd. Rahim, Tukimat Lihan, Zulfahmi Ali Rahman, Wan Mohd. Razi Idris, Azman Hashim, Sharilnizam M. Yusof, et al.
  Sains Malaysiana, 2007;36:9-13.
  Kandungan logam berat Fe, Cu dan Mn dalam tanih serta tumbuhan Nepenthes sp yang diambil daripada kawasan bekas lombong bijih timah dan besi di Lombong Pelepah Kanan, Kota Tinggi, Johor telah dikaji. Kandungan logam berat telah ditentukan di dalam empat bahagian tumbuhan Nepenthes sp. iaitu di dalam akar, batang, daun dan periuk. Sebanyak 15 sampel tumbuhan Nepenthes sp dan tanih dikumpul untuk dianalisis. Komposisi logam-logam berat dalam sampel tanih diekstrak dengan menggunakan campuran asid nitrik dan asid perklorik. Kandungan logam berat dalam tumbuhan pula diekstrak melalui kaedah penghadaman basah. Kandungan logam berat di dalam larutan ekstrak tanih dan tumbuhan ditentukan dengan menggunakan alat Spektrofotometer Serapan Atom Kaedah Nyalaan (FAAS). Nilai Koefisien Penyerapan Biologi (BAC) dikira sebagai nisbah kandungan logam berat dalam tumbuhan kepada kandungan logam berat dalam tanih. Analisis tanih menunjukkan kawasan bekas lombong didominasi oleh pasir dan bersifat asid. Ia juga mempunyai kandungan bahan organik dan nilai kekonduksian elektrik yang rendah. Logam Fe mencatatkan kepekatan purata paling tinggi di dalam tanih diikuti oleh Mn dan Cu. Tumbuhan Nepenthes sp boleh dijadikan sebagai pengumpul biologi untuk logam Fe kerana nilai BACnya adalah tinggi.
  Matched MeSH terms: Color
 17. Huang N, Radiman S, Chia C, Lim H, Khiew P, Chiu W, et al.
  Kobalt sulfida telah dihasilkan dengan kaedah pemendakan kimia di dalam kehadiran 0.1% ester sukrosa S1670s. Corak pembelauan sinar-x (XRD) menunjukkan kobalt sulfida yang dihasilkan mempunyai sifat amofos dan analisis sinar-x (EDX) menunjukkan kobalt sulfida yang terbentuk mempunyai nisbah atom Co: S dalam 1:1.08 iaitu CoS. CoS yang terbentuk mempunyai struktur liang bersaiz nano (~10 nm) apabila diperhatikan di bawah elektron mikroskop transmisi (TEM) dan disahkan oleh ujian penjerapan gas nitrogen (BET). Pembentukan struktur liang adalah disebabkan oleh struktur misel ester sukrosa yang mempunyai saiz misel dalam lingkungan 10 nm. CoS yang dihasilkan diuji keupayaan penjerapan dengan metilena biru sebagai sampel pewarna. Didapati keupayaan penjerapan optimum CoS ialah 110 mg/g dan pH yang paling sesuai untuk penjerapan berlaku adalah lebih daripada 6.
  Matched MeSH terms: Color
 18. Chemah T, Aminah A, Wan Aida W, Noriham A
  Sisa puri pitaya merah bersama biji telah digunakan dalam penyediaan mufin yang dicampurkan dengan 10%, 15% dan 20% puri dalam formulasi bater. Ujian warna, kandungan jumlah polifenol, jumlah flavonoid, ujian antioksida; pemerangkapan radikal bebas 2,2-difenil-1-pikrilhidrazil (DPPH) dan ujian penurunan ferrik (FRAP) telah dijalankan. Warna bater 3 jenis mufin tersebut berwarna merah jambu violet. Warna merah jambu (nilai a) meningkat dengan signifikan (p<0.05) selaras peningkatan peratus kandungan puri manakala kecerahan (nilai L) menurun dengan peningkatan puri. Apabila dimasak, semua warna merah jambu daripada bater hilang. Permukaan mufin adalah lebih gelap (nilai L), dengan mufin 20% puri paling signifikan (p<0.05). Isi kesemua mufin berwarna kuning dan kecerahan (nilai L) didapati berkurang secara signifikan (p<0.05) dengan pertambahan peratus puri. Jumlah polifenol sampel mufin menunjukkan mufin 10% puri pitaya ekstrak air mengandungi jumlah polifenol yang paling tinggi (29.0 mg GAE/100 g sampel). Kandungan flavonoid menunjukkan mufin 20% puri pitaya mengandungi flavonoid yang paling signifikan (p<0.05) 15.3 mg katekin/100 g sampel berbanding mufin kawalan 11.0 mg katekin. Bagi ujian antioksida DPPH, semua mufin dengan puri pitaya menunjukkan peratus pemerangkapan yang lebih baik berbanding kawalan. Ujian FRAP menunjukkan pola yang serupa dengan keputusan mufin 10% (17.4), mufin 15% (15.4) dan mufin 20% (17.5 mg trolox/100 g sampel). Warna merah jambu bater mufin hilang semasa proses memasak namun nilai antioksida masih diperolehi dalam mufin masak.
  Matched MeSH terms: Color
 19. Ratan Dewi Abdul Rahman, Norrakiah Abdullah Sani, Abdul Aziz Jemain
  Sains Malaysiana, 2012;41:1629-1634.
  Kajian ini bertujuan untuk memilih kaedah terbaik daripada sebelas kaedah pengiraan Escherichia coli dalam masakan ayam. Kaedah-kaedah tersebut adalah piring curahan, piring sebaran, piring titisan, PetrifilmTM, tiga jenis pemiringan terus dan empat jenis kaedah bilangan paling mungkin (MPN). Perbandingan kaedah dijalankan mengikut prosedur ISO 16140. Setiap strain E. coli (ATCC 25922, IMR 1/3 107B dan IMR E243) telah diinokulasikan ke dalam lima jenis masakan ayam bagi mendapatkan kepekatan bakteria sehingga 105 cfu/g. Perlakuan haba dibuat pada 55oC selama
  4-6 min bagi mewujudkan persekitaran yang seakan-akan sama seperti makanan tersebut dihidangkan sebaik sahaja selepas dimasak. Analisis statistik Regressi Kaedah Kuasa Dua Terkecil (KKDT) dijalankan bagi membandingkan sebelas kaedah pengiraan E. coli. Nilai kecerunan (m) yang signifikan (p < 0.05) pada kesemua Graf KKDT membawa maksud kesemua kaedah adalah serupa daripada segi kejituan, korelasi, dan ketepatan relatif. Oleh itu, penilaian praktikal turut dipertimbangkan bagi menentukan tiga kaedah terbaik bagi pengiraan E. coli dalam masakan ayam. Piring curahan, PetrifilmTM dan piring titisan adalah lebih praktikal berbanding lapan kaedah yang lain.
  Matched MeSH terms: Color
 20. HALIM A, MOHD FIRHAD AHMAD
  Sains Malaysiana, 2013;42:1689-1696.
  Kajian ini dijalankan untuk menentukan isoterma dan kinetik penjerapan bahan pencemar boron daripada air sisa sintetik menggunakan batu kapur sebagai bahan penjerap berkos rendah. Penjerapan boron berlaku secara optimum pada julat pH6-8, masa sentuhan pada 90 min dan dos batu kapur 240 g/L yang penyingkirannya mencapai 40%. Isoterma penjerapan lebih diwakili oleh model Freundlich (R2 = 0.91) berbanding model Langmuir (R2 = 0.78) yang menunjukkan penjerapan secara multilapisan adalah dominan. Kajian kinetik penjerapan menunjukkan penjerapan boron ke atas batu kapur mematuhi dengan baik model penjerapan pseudo-tertib pertama (R2 = 0.93), pseudo-tertib kedua (R2 = 0.987), Elovich (R2 = 0.931) dan Intrapartikel (R2 = 0.960). Mekanisme penjerapan secara kimia adalah dominan berdasarkan nilai R2 yang paling tinggi bagi model pseudo-tertib kedua.
  Matched MeSH terms: Color
Filters
Contact Us

Please provide feedback to Administrator (tengcl@gmail.com)

External Links